top of page

Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un vadīt IT sistēmu un biznesa prasības, kā arī nodrošināt IT sistēmu funkcionalitātes atbilstību lietotāju vajadzībām.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

IT sistēmu vai biznesa analītiķi, prasību analītiķi, produktu dizaineri, UI / UX dizaineri,  kā arī ikviens,  kurš vēlās apgūt sistēmu un biznesa analītiķa prasmes un izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos.

Tehnoloģijas

Jira

Confluence

Miro

Balsamiq

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vēlama pieredze darbā ar sistēmu prasību analīzi un izstrādi

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • veidot komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm, piem. sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu un pārvaldītu sistēmas prasības;

 • pārzināt un spēt veikt prasību inženieriju dažādu prasību izstrādes modeļu ietvaros, t.sk. Iteratīvā (izmantots Agile kultūras, Scrum ietvara komandās), Ūdenskrituma, u.c. modeļu ietvaros;

 • izprast un atbilstoši pielietot dažādu prasību veidus un līmeņus;

 • veikt prasību izstrādi, tās izzinot, analizējot, dokumentējot un caurskatot;

 • izprast un pielietot dažādas ar prasību izstrādi un pārvaldību saistītās tehnikas, t.sk. ieinteresēto pušu un pamatcēloņu (“root causes”) analīze, intervijas, tvēruma modelēšana, produkta un tā funkciju dekompozīcija, pārskatīšana (“pair review”), u.c.;

 • dokumentēt prasības lietotāja stāstu formātā, strādājot Scrum vai Kanban ietvara komandās;

 • izprast prasību modeļu veidus, līmeņus un perspektīvas;

 • spēt pēc vajadzības veikt prasību modelēšanu,  izvēloties atbilstošāko prasību modeļa veidu;

 • veikt prasību pārvaldību, t.sk. prioritizāciju, trasēšanu un izmaiņu pārvaldību;

 • identificēt un definēt prasību atribūtus;

 • pārveidot ieinteresēto pušu gaidas programmatūras prasībās;

 • projektēt ekrānskiču struktūru un saturu;

 • pārliecināties, ka sagatavotā informācija ieinteresētajām pusēm ir skaidra, pilnīga un korekta un, ka tā tiek sniegta piemērotā veidā;

 • sagatavot izstrādes projektam atbilstošu PPS struktūru un saturu;

 • izstrādāt tiešsaistes dokumentus un to saturu.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • B.6. System Engineering - L.1

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Kursa tēmas

 1. Produkta un prasību dzīvescikli

 2. Prasību inženierija un analītiķa loma tajā

 3. Prasību izstrāde un saistītās tehnikas

 4. Prasību pārvaldība un saistītās tehnikas

 5. Prasības, to veidi un līmeņi

 6. Prasību specifikāciju tipi (t.sk.PPS) un to struktūra

 7. Prasību dokumentēšanas formāti

 8. Prasību detalizācija lietotāja stāsta formātā

 9. Prasību modelēšana

 10. Lietojamība, tās pamatprincipi un lietotāja pieredze

 11. Lietotāju saskarnes, to projektēšana

Cena: 1250 EUR + PVN
Norise: 19.03.-25.04.2024, otrdienās un ceturtdienās, 09:30-12:45

bottom of page