top of page

 7_2_M_Informācijas sistēmu prasību analīze
 Programmu kopa: Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes analizēt un vadīt IT sistēmu un biznesa prasības, kā arī IT sistēmu nodrošināt funkcionalitātes atbilstību lietotāju  vajadzībām. 

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt sistēmu un biznesa analītiķa prasmes un izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Atlassian Jira

Atlassian Confluence

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. veidot komunikāciju ar sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu prasības un skaidrotu sistēmas dizaina un  izstrādes principus;
2. pielietot agile un scrum metodes strādājot agile un scrum projektu komandās;
3. pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, prototipu veidošana un lietojamības scenāriju veidošana;
4. kategorizēt, analizēt un vadīt iesaistīto pušu prasības;
5. pārveidot programmatūras lietotāju gaidas sistēmas prasībās;
6. veidot programmatūras testus un vērtēt testu rezultātus atbilstoši programmatūras specifikācijām;
7. veidot maketa dizainu un interaktīvus prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tiem;
8. veidot personas un lietotāju ceļojumus;
9. pielietot lietotāja pieredzes mērījumus;
10. pārliecināties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza un, ka tā tiek sniegta piemērotā vietā (lietojumprogrammas vai dokumentācijas portālā) un formātā (teksts, attēls, video, tērzēšanas kaste, multivide utt.);
11. veidot un rediģēt tekstus un maketus;
12. izstrādāt tiešsaistes dokumentus un saturu;
13. pielietot metodes  prasību validēšanai un vadībai;
14. nodrošināt programmatūras atbilstību lietotāju prasībām.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Digitālā produktu vadība un izstrāde, 6.līmenis

e-CF 4.0

B.6. System Engineering - L.1
A.10. User Experience – L.4
B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences

  • Problēmu risināšana

  • Konfliktu vadība

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Programmatūras prasību uzdevumi un vadība
2. Prasību izzināšanas metodes
3. Prasību modelēšana
4. Atribūtu un skatu prasību vadība
5. Prasību analīze un  prioritizācija
6. Versiju un izmaiņu vadība
7. Programmatūras prasību specifikācija (PPS)
8. Prasību trasējamības tehnikas
9. Prasību pārskatu veidošana
10. Lietotāju pieredzes vadība
11. Testēšanas pārskatu veidošana
12. Prasību validēšana
13. Risinājuma piegāde atbilstoši prasībām
14. Prasību izmaiņu dokumentēšana
15. Prasību vadība agile/scrum un ūdenskrituma projektos

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page