top of page

 6_6_M_Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai
 Programmu kopa: IT projektu vadība

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes izmantot digitālos rīkus Jira, Confuence un Trello efektīvai Agile projektu vadībai.

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt digitālos rīkus Agile projektu vadībai, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Atlassian Jira

Atlassian Confluence

Atlassian Trello

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. pielietot Jira, Confluence un Trello, projekta komandas dalībnieku sadarbībai un informācijas pieejamībai
2. izstrādāt projekta plānu, sadalot to atsevišķos projekta uzdevumos un piešķirot resursus uzdevumu izpildei ar Ganta diagrammas palīdzību;
3. veidot projekta piegādes sprintus Confluence vidē;
4. pielietot paņēmienus projekta risku noteikšanai un veidot rīcības plānus to vadībai un mazināšanai;
5. veidot projekta komunikācijas plānu Confluence vidē;
6. pielietot Ganta diagrammu uzdevumu un resursu plānošanai;
7. veidot uzdevumus projektu komandai un pārdalīt tos nepieciešamības gadījumā, izmantojot Jira;
8. kontrolēt projekta izpildes gaitu, produkta piegādes, laika un finanšu resursus, izmantojot Jira;
9. veidot informācijas pārskatus visām iesaistītām pusēm, ziņojot par projekta progresu, izmaksām, sasniegumu grafiku, kvalitātes kontroli, prioritātēm, risku novēršanas pasākumiem, izmaiņām projekta specifikācijās, izmantojot Trello
10. pārvaldīt ārējos līgumiskos resursus, lai sasniegtu projekta mērķus, izmantojot Confluence;
11. optimizēt projektu portfeļa grafikus un mērķus, panākot vienprātību par ieinteresēto personu prioritātēm;
12. optimizēt darbības un resursus, izmantojot Jira;
13. vadīt un uzraudzīt attiecības komandā, izmantojot Trello
14. organizēt ikdienas projekta komandas sanāksmes, izmantojot Trello
15. plānot un veikt projekta noslēguma aktivitātes un atbrīvot projekta resursus, izmantojot Confluence.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Digitālā projektu vadība, 6.līmenis

e-CF 4.0

E.2. Project and Portfolio Management Level 3
B.3. Testing  Level 1 
E.4. Relationship Management Level 3 

Caurviju kompetences

  • Līderība

  • Problēmu risināšana

  • Konfliktu vadība

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

  • Pielāgošanās  

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Projekta dzīvescikls un komandas darba pamatprincipi agile projektā
2. Projekta uzsākšanas fāze, izmantojot Confluence rīkus
3. Projekta plānošanas pamatprincipi agile projektā
4. Projekta plānošana, izmantojot Ganta diagrammas un Confluence rīkus
5. Projekta plānošana, izmantojot Trello rīkus
6. Projekta plānošana, izmantojot Jira rīkus 
7. Projekta izpildes pamatprincipi agile projektā
8. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Trello rīkus
9. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Jira rīkus
10. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Confluence rīkus
11. Projekta kontrole, izmantojot Ganta diagrammas, Jira, Trello un Confluence rīkus
12. Projekta pārskatu sagatavošana un informācijas pieejamības nodrošināšana visām iesaistītām pusēm, izmantojot Confluence un Trello rīkus
13. Projekta noslēgšana un projekta resursu atbrīvošana, izmantojot Ganta diagrammas, Trello, Jira un Confluence rīkus

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page