top of page

DevOps inženieru kurss (ar PeopleCert® sertifikāciju: PeopleCert® DevOps Engineer)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Šī programma ļauj padziļināti apgūt galvenās prasmes un rīkus, kas nepieciešami  DevOps inženierim, lai ieviestu vai uzturētu pilna steka pieeju programmatūras izstrādē un uzturēšanā (full – stack approach). Kursā tiks izskatītas metodes, rīki un tehnoloģijas, kas tiek izmantotas DevOps  izvēršanas (delivery) un automatizācijas procesos.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

DevOps inženieri
IT arhitekti
Operatīvo darbību analītiķi
Pārmaiņu vadītāji
Agile Scrum programmētāji
IT komandu vadītāji
Programmatūras izstrādātāji
Sistēmu administratori

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Zināšanas un prasmes DevOps Fundamentals kursa apjomā.

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi. 

Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • izprast un analizēt DevOps galvenos principus un konceptus;

 • izprast un paskaidrot DevOps priekšrocības;

 • piedalīties un vadīt DevOps transformācijas procesus;

 • analizēt DevOps kultūras vidi ietekmējošos faktorus un veicināt barjeru nojaukšanu;

 • vadīt DevOps komandas mērķu sasniegšanai;

 • izprast un pielietot  Lean un “klienta atgriezeniskā saite pirmajā vietā” principus;

 • analizēt Agile projektu vadības veiksmes faktorus  un kritērijus;

 • organizēt un pārvaldīt DevOps vadības paneļus;

 • pārvaldīt izvēršanas plūsmu (deployment pipeline);

 • pārvaldīt nepārtrauktas integrācijas un piegādes (CI un CD);

 • pārvaldīt versijas un laidienus;

 • izprast mikropakalpojumu arhitektūru;

 • pārvaldīt konfigurācijas;

 • nodrošināt automatizētu testēšanu pēc shift-left principiem;

 • izprast un pielietot DevOps drošības principus;

 • izprast un nepārtraukti pilnveidot DevOps inženiera lomai nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes;

 • izprast mākoņdatošanas arhitektūras pamatprincipus un to ietekmi uz DevOps izvēršanas procesiem;

 • izprast un izvēlēties DevOps videi piemērotākos programmēšanas valodas un skriptu veidošanas rīkus;

 • izprast funkcionalitāti un izvēlēties DevOps videi piemērotākos testēšanas, automatizācijas, konteinerizācijas, izvēršanas un monitoringa rīkus un platformas. 

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • B.2. Component Integration - L.4

 • B.3. Testing - L.4

 • B.4. Solution Deployment - L.3

 • C.2. Change Support - L.3

Caurviju kompetences

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Kursa tēmas

1.     DevOps pamatprincipi

1.1.   DevOps galvenie principi un koncepcijas

1.1.1.  Plānoto un neplānoto darbu galvenie avoti un to pārvaldība

1.1.2.  Ūdenskrituma un Agile Scrum pieejas plānoto darbu veikšanai

1.1.3.  Tehnisko parādu pārvaldība

1.1.4.  MTTR (mean time to repair jeb vidējais laiks labošanai)  ietekme uz pieejamību.

1.1.5.  Darbības pārtraukumu ietekme uz reputāciju, uzticību un produktivitāti

1.2.   DevOps priekšrocības

1.2.1.  Laika pārvaldība

1.2.2.  Kvalitātes pārvaldība

1.2.3.  Izmaksu pārvaldība

1.3.   Automatizācijas, monitoringa un kultūras maiņas DevOps principi

2.     DevOps koordinācija

2.1.   Barjeru (SILO) nojaukšana

2.1.1.  Organizācijas attīstības vertikālo torņu (silo) modelis un tā ietekme uz IT struktūru un darbības principiem;

2.1.2.  Sadarbības, caurskatāmības, uzticēšanās un atbildības nozīme DevOps vidē;

2.2.   Transformācijas līderība

2.2.1.  Transformācijas līdera īpašības

2.2.2.  Organizācijas radošas kultūras galvenie faktori un to ietekme uz transformāciju

2.2.3.  Konveja (Convey) likuma ietekme uz transformāciju

2.3.   Komandas topoloģijas un struktūra

2.3.1.  Pilnvaru sadalījums dažādos komandu modeļos un to atbilstība DevOps principiem

2.3.2.  DevOps un organizācijas uzticamības inženierija (site reliability engineering jeb SRE)

2.3.3.  Jauno produktu un platformu komandu struktūras un to ietekme uz IT vērtības piedāvājumu

3.     DevOps organizāciju galvenās prakses

3.1.   Lean plūsma un klienta atgriezeniskā saite pirmajā vietā

3.1.1.  Kritiski svarīgo kvalitātes faktoru pārvaldība

3.1.2.  Vērtību plūsmas pārvaldība

3.1.3.  Procesā esošo darbu pārvaldība

3.2.   Agile pret ūdenskrituma principiem

3.2.1.  Agile principu priekšrocības programmatūras izstrādē 

3.2.2.  Prognozējoša un adaptīva projektu vadība un tās piemērotība dažādu projektu veidiem

3.2.3.  Agile projektu vadības veiksmes faktori un kritēriji

3.3.   Mērījumi

3.3.1.  Rādītāju, kritisko veiksmes faktoru (Critical Success Factors jeb  CSF),  galveno darbības rādītāju (Key Performance Indicators jeb KPIs)  uzraudzība un pārvaldība DevOps vidē

3.3.2.  Notikumu uzraudzība, reģistrēšana un ziņošana

3.3.3.  DevOps vadības paneļu organizēšana  

3.3.4.  Mākslīgā intelekta principu pielietošana (Artificial Intelligence for IT Operations applications jeb AIOps)

3.4.   Izvēršanas plūsma (Deployment Pipeline)

3.4.1.  Izvēršanas plūsma un nepārtraukta integrācija (continuous integration jeb CI)

3.4.2.  Automatizēta koda apstiprināšana

3.4.3.  Pirmkoda versiju kontrole

3.4.4.  Nepārtraukta piegāde (continuous delivery jeb CD)

3.4.5.  Pastāvīgas izvēršanas gatavības stāvokļa mērķi

3.4.6.  Izvēršanas automatizācija

3.4.7.  Izvēršanas un laidienu pārvaldība

3.5.   Mikropakalpojumu arhitektūra

3.5.1.  Monolīta lietojumprogrammas un mikropakalpojumu (microservices) arhitektūras

3.5.2.  Vertikālās un horizontālās mērogošanu principu izmantošana DevOps vidē

3.5.3.  Migrācija principi - no monolītas arhitektūras uz mikropakalpojumu arhitektūru

3.6.   Konfigurācijas pārvaldība

3.6.1.  Automatizēta reaktīvā konfigurācijas pārvaldība un tās mērķi

3.6.2.  Infrastruktūras kā koda (Infrastructure as  Code jeb IaC) pārvaldība

3.6.3.  Politikas kā koda (policy-as-code) definēšanas un pārvaldības metode DevOps vidē

3.6.4.  Negrozāmas (immutable) infrastruktūras pārvaldības princips

3.7.   Stumbra (Trunk) un atzarojumu (Branch) programmatūras izstrādes principi un bezkļūdu laidienu izvēršana

3.8.   Automatizēta testēšana

3.8.1.  Testēšana ar novirzi pa kreisi (shift-left)

3.8.2.  Uz testēšanu virzītais programmatūras izstrādes  princips

3.9.   Laidienu pārvaldība

3.9.1.  Kanāriju laidieni (canary releases)  un zilās/zaļās izvēršanas principi

3.9.2.  Funkciju karodziņu izmantošana laidienu izvēršanas procesā

3.10.     Drošības pamati

3.10.1.  Konfidencialitāte, integritāte un pieejamība

3.10.2.  Autentifikāciju ietekmējoši faktori

3.10.3.  Publiskās atslēgas infrastruktūra (public key infrastructure  jeb PKI)

3.11. Produkcijas drošums

3.11.1.  Galvenie novērojamības (observability) pīlāri

3.11.2.  Novērojamība un sistēmas monitorings

4.     DevOps inženiera loma

4.1.   DevOps inženiera lomas galvenās īpašības

4.1.1.  Integritāte, elastīgums un atvērtība

4.1.2.  DevOps inženiera visaptveroša atbildība

4.1.3.  Apņemšanās pieņemt pastāvīgas pārmaiņas

4.1.4.  Koncentrēšanās uz klientu vajadzībām

4.2.   DevOps inženiera galvenās prasmes

4.2.1.  Galvenās tehniskās prasmes, kas nepieciešamas DevOps inženierim

4.2.2.  Analītiskās prasmes problēmu pamatcēloņu analīzei un spēja atrisināt problēmas

4.2.3.  Laika plānošanas un pārvaldības nozīme saistībā ar izvēršanas plūsmas vadības procesu

4.2.4.  Sociālās prasmes

4.3.   Specializētās DevOps inženieru lomas

4.3.1.  DevOps automatizācijas inženieris

4.3.2.  DevOps izvēršanas inženieris

4.3.3.  DevOps drošības inženieris

5.     Izvēršanas plūsmas automatizācija

5.1.   Mākoņdatošanas arhitektūra un pamatprincipi

5.1.1.  Mākoņdatošanas izvēršanas modeļi

5.1.2.  IaaS (infrastruktūra kā pakalpojums), PaaS (platforma kā pakalpojums) un SaaS (programmatūra kā pakalpojums) arhitektūras un pamatprincipi

5.2.   Publiskās mākoņdatošanas platformas

5.2.1.  AWS  iespējas un lielākās konkurences priekšrocības

5.2.2.  Microsoft Azure iespējas un lielākās konkurences priekšrocības

5.2.3.  Google mākoņplatformas iespējas un lielākās konkurences priekšrocības.

5.3.   Skriptu rakstīšanas un programmatūras izstrādes valodas

5.3.1.  Programmēšanas valodas un skriptu valodas, kas tiek izmantotas DevOps vidē

5.3.2.  Atvērtā koda programmatūras priekšrocības un trūkumi

5.3.3.  DevOps rīku ķēdes unikālās priekšrocības

5.4.   DevOps automatizācijas rīki

5.4.1.  Versiju kontrole

5.4.2.  DevOps  rīku funkcionalitāte un to loma:

·  GIT

·  Jenkins

·  JUnit

·  Selenium

·  Terraform

·  Ansible

·  Docker

·  Kubernetes

·  Elastic Stack (ELK Stack)

5.4.3.  Git pirmkoda repozitoriju pārvaldībai

5.4.4.  Jenkins nepārtrauktas integrācijas orķestrēšanas iespējas koncepts

5.4.5.  Maven automatizētas izvēršanas rīki

5.4.6.  Automatizēta testēšana un tās pārvaldība

5.4.7.  Dūmu (smoke) testēšana

5.4.8.  Izvēršanas plūsmas orķestrēšana un Jenkins orķestrēšanas iespējas

5.4.9.  Infrastruktūras automatizācijas koncepcija (infrastruktūra kā kods)

5.4.10.  Konteinerizācijas priekšrocības un rīki

5.4.11.  Konteineru orķestrācija un automatizācija biznesa vērtības nodrošināšanai

5.4.12.  Nepārtraukts monitorings sistēmas drošumam

5.4.13.  OpenTelemetry un OpenMetrics standarti

Sertifikācijas eksāmens

 1. PeopleCert®  PeopleCert DevOps EngineerVairāk informāciju skatīt www.peoplecert.org.

Cena: 1104 EUR + PVN 

bottom of page