top of page

Multimediju satura veidošana ar CANVA rīkiem

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par grafiskā dizaina pamatiem un digitālā satura veidošanu ar CANVA rīkiem. 

Mācību ilgums un formāts

160 mācību kontaktstundas

Tiešsaistē

Mērķauditorija

Topošie grafiskie dizaineri, mārketinga speciālisti, digitālo mediju satura izstrādātāji, uzņēmēji, ikviens, kurš vēlas apgūt grafiskā dizaina pamatprasmes 

Tehnoloģijas

CANVA

Priekšzināšanas un noteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Prasmes strādāt ar biroja programmatūru. Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā jeb 128 mācību stundas.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Mācību programma tiek īstenota tiešsaistē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”. Nodarbības notiek divus darba dienas vakarus nedēļā un sestdienās. Mācību programmu veido 20% teorija, 80% praktiskie uzdevumi, 50% projektos balstīta mācīšanās. Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.
Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs: 

 1. veidot jaunu dizainu ar CANVA rīkiem;

 2. pielietot  labas prakses un lietotāja pieredzes (UI/UX)  principus digitālā satura veidošanai;

 3. izprast lietotāja pieredzes dizaina principus un elementus CANVA vidē;

 4. izprast mediju satura plānošanas un izstrādes principus;

 5. strukturēt informāciju un izvēlēties piemērotāko informācijas prezentācijas formu (teksts, attēls, video);

 6. veidot zīmola grafiskās identitātes stilu rokasgrāmatu produktam/projektam/uzņēmumam ar CANVA rīkiem;

 7. sagatavot un publicēt digitālo saturu sociālajos medijos ar CANVA rīkiem;

 8. noformēt prezentāciju ar CANVA rīkiem;

 9. ievērot izstrādē vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasības.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2

Digitālā satura veidošana, 4.līmenis

e-CF 4.0

D.6. Digital Marketing Level 1
A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Kursa tēmas

1. Darba uzsākšana ar CANVA

 • Konta veidošana

 • Navigācija CANVA vidē

2. Dizaina veidošana

 • Dizaina izvēles apsvērumi

 • CANVAs veidnes

 • Darbs ar lapas izkārtojumiem

 • Slāņu izmantošana

 • Grupēšana

 • Izlīdzināšana

 • Slāņu fiksēšana

3. Darbs ar tekstu

 • Teksta pievienošana

 • Fonta izvēle

 • Teksta rediģēšana

 • Atstarpju mainīšana starp teksta simboliem

 • Teksta izlīdzināšana

 • Teksta lodziņu izlīdzināšana

 • Teksta masku izmantošana

4. Darbs ar CANVA elementiem

 • CANVA elementi

 • Līniju izmantošana

 • Formu izmantošana

 • Rāmju izmatošana

 • Uzlīmju izmantošana

 • Režģu izmantošana

 • Gradientu izmantošana

5. Fotogrāfiju pievienošana un apstrāde 

 • Fotogrāfiju augšupielāde

 • Fotogrāfiju rediģēšanas rīki

 • Fotogrāfiju izmēru maiņa un apgriešana

6. Video un audio failu augšupielādēšana un rediģēšana
7. Speciālo efektu pievienošana

 • Dizaina animēšana

 • Audio failu pievienošana

 • Dizaina kopīgošana ar kolēģiem

 • Dizaina kopīgošana caur sociālajiem medijiem

 • Dizaina lejupielādēšana un augšupielādēšana

8. CANVA izmantošana zīmola vizuālā tēla veidošanai un veicināšanai

 • Logotipa veidošana ar CANVA dizainu un rīkiem

 • Mārketinga kanālu identificēšana zīmola veicināšanai

 • Ziņu veidošana un noformēšana 

 • Ziņu publicēšana sociālajos tīklos

 • Vizītkaršu, veidlapu, skrējlapu un citu veidņu izstrāde

 • Pateicības karšu izgatavošana un to nozīme

 • ZOOM fona veidošana

9. Personīgā mediju komplekta izgatavošana
10. CANVA dizaina pielietojums prezentāciju veidošanai

 • Prezentācijas plānošana

 • Stāsta veidošana

 • Vizuālā noformējuma veidošana

11. Darbs ar sociālajiem medijiem

 • Sociālie mediji un tiešsaistes kopienu vērtība

 • Atšķirības starp sociālo mediju kanāliem 

 • Piemērotākā katram kanālam satura, formāta un stila izvēles principi

 • Mērķu noteikšana, progresa mērīšana, analizēšana un korektīvo darbību veicināšana 

 • Ziņu konsekvences ievērošana 

 • Sociālo mediju ziņu izskats un saturs

 • Satura ideju vizualizācija - krāsas, kontrasts un uztveramība

 • Videoklipu izmantošana stāstu veidošanai

 • Attiecību veidošana ar savu auditoriju

 • Atbilžu sniegšana uz komentāriem

12. Vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasību nodrošināšana
 

Cena: 56,32 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 563,20 EUR

bottom of page