top of page

Par projektu #MācībasPieaugušajiem

#MācībasPieaugušajiem projekta logo

ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;

mērķgrupas informēšana informējot par karjeras konsultanta pakalpojumiem;

mērķgrupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;

profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;

neformālās izglītības programmu īstenošana; 

modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa īstenošana profesionālajā tālākizglītībā; 

modulārās profesionālās izglītības programmas moduļu kopas īstenošana profesionālajā tālākizglītībā;

studiju moduļa īstenošana;

studiju kursa īstenošana.

Nodarbinātības valsts aģentūra:

atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;

mērķgrupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

 

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

 

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 45 507 127 EUR:

Eiropas Sociālā fonda finansējums 38 681 058 EUR

valsts budžeta līdzfinansējums 6 826 069 EUR

 

Mērķgrupas

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri

ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību 

jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir darba attiecībās 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība)

bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

 

Atbalsts mērķgrupai

Mācību maksa:

mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ESF fonds un valsts, attiecīgi tikai 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums;

mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas (ja nepieciešamas):

pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās;

karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta) tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē.

Cits atbalsts:

asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;

atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

 

Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi

Pieejamo mācību veidi:

profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju;

profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību;

neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu;

moduļi vai moduļu kopas, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma un to noslēgumā var saņemt apliecību;

studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas, kas apgūstami augstskolās vai koledžās. Pēc to apguves var saņemt apliecību.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

 

Projekta īstenošanas MK noteikumi

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

bottom of page