top of page

Informācijas sistēmu prasību analīze (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un aprakstīt IT sistēmu prasības, kā arī izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos, lai nodrošinātu IT sistēmu funkcionalitātes atbilstību lietotāju  vajadzībām.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt IT sistēmu prasību analīzi, kā arī

izprast UI/UX lomu programmatūras izstrādes projektos.

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education

Jira 

Confluence

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• komunicēt ar sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu prasības un nodrošinātu sistēmas dizaina un  izstrādes principus;

• pielietot agile un scrum metodes strādājot agile un scrum projektu komandās;

• pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, prototipu veidošana un  lietojamības scenāriju veidošana;

• kārtot, analizēt un vadīt iesaistīto pušu prasības;

• pārveidot programmatūras lietotāju gaidas sistēmas prasībās;

• veidot programmatūras testus un vērtēt testu rezultātus atbilstoši programmatūras specifikācijām;

• veidot maketa dizainu un interaktīvus prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tiem;

• veidot personas un lietotāju ceļojumus;

• pielietot lietotāja pieredzes mērījumus;

• pārliecināties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza un, ka tā tiek sniegta piemērotā vietā  (lietojumprogrammas vai dokumentācijas portālā) un formātā (teksts, attēls, video, tērzēšanas kaste, multivide utt.);

• veidot un rediģēt tekstus un maketus;

• veidot tiešsaistes dokumentus un saturu;

• pielietot metodes  prasību atbilstības pārbaudei;

• nodrošināt programmatūras atbilstību lietotāju prasībām.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

3.4 Programmēšana

5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

 

3. līmenis: 

 persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

  • B.6. System Engineering - L.1

  • A.10. User Experience – L.3

  • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences

  • Problēmu risināšana

  • Konfliktu vadība

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1.    Programmatūras prasību uzdevumi

2.    Prasību izzināšanas metodes

3.    Prasību analīzes metodes

4.    Prasību atribūti un skati

5.    Prasību analīze un  kārtošana

6.    Versiju un izmaiņu koordinēšana

7.    Programmatūras prasību specifikācija (PPS)

8.    Prasību trasējamības tehnikas

9.    Prasību pārskatu veidošana

10.  Lietotāju pieredze

11.  Testēšanas pārskatu veidošana

12.  Prasību atbilstības pārbaudīšana

13.  Risinājuma piegāde atbilstoši prasībām

14.  Prasību izmaiņu dokumentēšana

15.  Prasību nodrošināšana agile/scrum un ūdenskrituma projektos

Cena: 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR

bottom of page