top of page

E-komercijas pamati Ecwid platformā

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes, lai veidotu e-komercijas funkcionalitāti esošās vai jaunās tīmekļa vietnēs.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību kontaktstundas

Tiešsaistē

Mērķauditorija

Mārketinga speciālisti, tīmekļa izstrādātāji, produktu īpašnieki, mazā biznesa īpašnieki, ikviens, kurš vēlas uztaisīt savu interneta veikalu

Tehnoloģijas

Ecwid

Trello

Priekšzināšanas un noteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Prasmes strādāt ar biroja programmatūru. Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā jeb 128 mācību stundas.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Mācību programma tiek īstenota tiešsaistē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”. Nodarbības notiek divus darba dienas vakarus nedēļā un sestdienās.  Mācību programmu veido 20% teorija, 80% praktiskie uzdevumi, 50% projektos balstīta mācīšanās. Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.
Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs: 

1. Izprast e-komercijas galvenos elementus: klienti un partneri, produkti un pakalpojumi, tehnoloģijas un platformas
2. Plānot e-komercijas stratēģiju un ieviest attiecīgus risinājumus
3. Izvēlēties piemērotu biznesa mērķiem e-komercijas platformu
4. Konfigurēt Ecwid e-komercijas platformu 
5. Piemērot dizaina un lietotāju pieredzes (UX/UI) principus un labākās prakses
6. Organizēt un konfigurēt Ecwid e-komercijas platformas produktus
7. Izvēlēties piemērotāko norēķinu risinājumu
8. Izvēlēties piemērotākos piegādes risinājumus
9. Piesaistīt klientu plūsmu
10. Veikt pasūtījumu apstrādi
11. Aizsargāt e-komercijas resursus un klientu datus 
12. Pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus
13. Izvēlēties un atsekot veiktspējas indikatorus (KPI)

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2

Digitālā satura veidošana, 
Digitālais mārketings, 4.līmenis

e-CF 4.0

B.1. Application Development L2
D.6. Digital Marketing L3
A.10. User Experience Level 2

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Problēmu risināšana

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Kursa tēmas

1. Ievads e-komercijā
2. E-komercijas galvenie elementi: klienti un partneri, produkti un pakalpojumi, tehnoloģijas un platformas
3. E-komercijas uzdevumu un stratēģijas plānošana
4. E-komercijas platformas izvēle
5. Ecwid e-komercijas paltformas konfigurēšana
6. Ecwid e-komercijas paltformas produktu konfigurēšana

 • E-komercijas platformas redaktora izpēte

 • Vienkārši produkti

 • Mainīgi produkti

 • Digitālie produkti

 • Abonēšana (subscription)

7. E- komercijas platformas produktu organizēšana

 • Kategorizēšana un marķēšana

 • Produktu arhīvs

 • Produktu filtru pievienošana veikala lapai

8. SEO (search engine optimisation) optimizācija un klientu plūsmas piesaiste

 • E-komercijas veikala redzamības optimizēšana meklētājprogrammās (SEO)

 • E-komercijas atslēgvārdu izpēte

 • Vietnes kartes izveide

 • Drupaču (breadcrumbs) konfigurēšana

9. Pārdošanas pārvaldība un pasūtījumu apstrāde, izmantojot Ecwid E- komercijas platformu 

 • Pārdošanas pārvaldība

 • Pasūtījumu izpilde

 • Pasūtījumu apstrāde

 • Pasūtījumu un maksājumu atmaksa

 • Pārdošanas datu skatīšana

10. Norēķinu risinājumu konfigurēšana

 • Ecwid e- komercijas platformas iestatīšana

11. Dizaina un lietotāju pieredzes principu piemērošana

 • Ecwid E- komercijas platformas tēmas izvēle

 • Produkta datu cilnes/menu pievienošana

 • Produkta lapas pielāgošana

12. Piezemēšanās lapas (landing page) izveide

 • Piezemēšanās lapas (landing page) izveide

 • E-komercijas pievienošana piezemēšanās lapai

13. Ecwid e- komercijas platformas  testēšana pirms palaišanas
14. Ecwid e-komercijas platformas uzturēšana; 
15. Ecwid e-komercijas resursu un klientu datu aizsardzības nodrošināšana 
16. Ecwid e-komercijas vietnes atbilstības vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR jeb GDPR) prasībām nodrošināšana.

Cena: 56,32 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 563,20 EUR

bottom of page