top of page

Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes izmantot digitālos rīkus Jira, Confuence un Trello Agile projektu vadībai.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt Jira, Confuence un Trello Agile projektu vadībai

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education

Jira

Confluence

Trello

Ganta diagramma

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• pielietot Jira, Confluence un Trello, projekta komandas dalībnieku sadarbībai un informācijas pieejamībai;

• izstrādāt projekta plānu, sadalot to atsevišķos projekta uzdevumos un piešķirot resursus uzdevumu izpildei ar Ganta diagrammas palīdzību;

• veidot projekta piegādes sprintus Confluence vidē;

• pielietot paņēmienus projekta risku noteikšanai un to mazināšanai;

• veidot projekta komunikācijas plānu Confluence vidē;

• pielietot Ganta diagrammu uzdevumu un resursu plānošanai;

• veidot uzdevumus projektu komandai un pārdalīt tos nepieciešamības gadījumā, izmantojot Jira;

• kontrolēt projekta izpildes gaitu, produkta piegādes, laika un finanšu resursus, izmantojot Jira;

• veidot informācijas pārskatus visām iesaistītām pusēm, ziņojot par projekta progresu, izmaksām, sasniegumu grafiku,  kvalitātes kontroli, prioritātēm, risku novēršanas pasākumiem, izmaiņām projekta specifikācijās, izmantojot Trello;

• izmantot Jira darbības un resursu pārraudzībai; 

• vadīt un uzraudzīt attiecības komandā, izmantojot Trello

• organizēt ikdienas projekta komandas sanāksmes, izmantojot Trello

• plānot un veikt projekta noslēguma aktivitātes un atbrīvot projekta resursus, izmantojot Confluence.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

 

3. līmenis: 

 persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

  • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

  • B.3. Testing  Level 1 

  • E.4. Relationship Management Level

Caurviju kompetences

  • Problēmu risināšana

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

  • Pielāgošanās

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Jira, Confluence  un Trello darba vides sagatavošana

2. Projekta plānošana, izmantojot Ganta diagrammas un Confluence rīkus:

   • uzdevumu plānošana,

   • resursu plānošana,

   • komandas plānošana,

   • sprintu plānošana,

   • komunikācijas plānošana.

3. Projekta sadarbības vides sagatavošana Jira, Confluence un Trello vidēs:

   • Jira -   kļūdu un problēmu atsekošanai, kā arī programmatūras prasību atsekošanai,

   • Confluence – izstrādes komandas sadarbībai, lai dalītos zināšanās, pārvaldītu komandas uzdevumus un kalendārus,

   • Trello -sadarbības paneļu veidošanai un vizualizācijai.

4. Risku pārvaldība, izmantojot Confluence: 

   • risku identificēšana,

   • risku novērtēšana,

   • risku mazināšanas pasākumu ieviešana,

   • risku atsekošana.

5. Projekta komandas sadarbība, izmantojot Jira un Trello rīkus:

   • projekta informācijas pieejamības nodrošināšana,

   • komandas ikdienas sanāksmes,

   • komandas attiecību uzturēšana,

   • komandas gara veicināšana.

6. Projekta kontrole, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus:

   • piegāžu kontrole,

   • laika un finanšu resursu kontrole,

   • produkta funkcionalitātes kontrole,

   • projekta sfēras kontrole.

Cena: Pilna cena 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR

bottom of page