top of page

Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes izmantot digitālos rīkus Jira, Confuence un Trello efektīvai Agile projektu vadībai.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību kontaktstundas

Tiešsaistē

Mērķauditorija

Projektu vadītāji
Pārmaiņu vadītāj

Produktu īpašnieki
Programmatūras testētāji

Tehnoloģijas

Jira

Confluence

Trello

Priekšzināšanas un noteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Prasmes strādāt ar biroja programmatūru. Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā jeb 128 mācību stundas.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Mācību programma tiek īstenota tiešsaistē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”. Nodarbības notiek divus darba dienas vakarus nedēļā un sestdienās.  Mācību programmu veido 20% teorija, 80% praktiskie uzdevumi, 50% projektos balstīta mācīšanās. Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.
Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs: 

 1. pielietot Jira, Confluence un Trello, projekta komandas dalībnieku sadarbībai un informācijas pieejamībai

 2. izstrādāt projekta plānu, sadalot to atsevišķos projekta uzdevumos un piešķirot resursus uzdevumu izpildei ar Ganta diagrammas palīdzību;

 3. veidot projekta piegādes sprintus Confluence vidē;

 4. pielietot paņēmienus projekta risku noteikšanai un veidot rīcības plānus to vadībai un mazināšanai;

 5. veidot projekta komunikācijas plānu Confluence vidē;

 6. pielietot Ganta diagrammu uzdevumu un resursu plānošanai;

 7. veidot uzdevumus projektu komandai un pārdalīt tos nepieciešamības gadījumā, izmantojot Jira;

 8. kontrolēt projekta izpildes gaitu, produkta piegādes, laika un finanšu resursus, izmantojot Jira;

 9. veidot informācijas pārskatus visām iesaistītām pusēm, ziņojot par projekta progresu, izmaksām, sasniegumu grafiku, kvalitātes kontroli, prioritātēm, risku novēršanas pasākumiem, izmaiņām projekta specifikācijās, izmantojot Trello

 10. pārvaldīt ārējos līgumiskos resursus, lai sasniegtu projekta mērķus, izmantojot Confluence;

 11. optimizēt projektu portfeļa grafikus un mērķus, panākot vienprātību par ieinteresēto personu prioritātēm;

 12. optimizēt darbības un resursus, izmantojot Jira;

 13. vadīt un uzraudzīt attiecības komandā, izmantojot Trello

 14. organizēt ikdienas projekta komandas sanāksmes, izmantojot Trello

 15. plānot un veikt projekta noslēguma aktivitātes un atbrīvot projekta resursus, izmantojot Confluence.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2

Digitālā projektu vadība, 6.līmenis

e-CF 4.0

E.2. Project and Portfolio Management Level 3
B.3. Testing  Level 1 
E.4. Relationship Management Level 3 

Caurviju kompetences

 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās  

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota mācību materiāli latviešu valodā.

Kursa tēmas

1. Jira, Confluence  un Trello darba vides sagatavošana
2. Projekta plānošana, izmantojot Ganta diagrammas un Confluence rīkus

 • Uzdevumu plānošana

 • Resursu plānošana

 • Komandas plānošana

 • Sprintu plānošana 

 • Komunikācijas plānošana

3. Projekta sadarbības vides sagatavošana Jira, Confluence un Trello vidēs

 • Jira -   kļūdu un problēmu atsekošanai, kā arī programmatūras prasību pārvaldīšanai

 • Confluence – izstrādes komandas sadarbībai, lai dalītos zināšanās, pārvaldītu komandas uzdevumus un kalendārus

 • Trello -sadarbības paneļu veidošanai un vizualizācijai

4. Risku pārvaldība, izmantojot Confluence 

 • Risku identificēšana

 • Risku novērtēšana

 • Risku mazināšanas pasākumu ieviešana

 • Risku atsekošana

5. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Jira un Trello rīkus

 • Projekta informācijas pieejamības nodrošināšana

 • Komandas ikdienas sanāksmes

 • Komandas attiecību vadīšana un uzraudzēšana

 • Komandas gara veicināšana

6. Projekta kontrole, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus

 • Piegāžu kontrole

 • Laika un finanšu resursu kontrole

 • Produkta funkcionalitātes kontrole

 • Projekta sfēras kontrole

7. Projekta pārskatu sagatavošana un informācijas pieejamības nodrošināšana visām iesaistītām pusēm, izmantojot Confluence un Trello rīkus

 • Projekta progresu 

 • Izmaksām, piegāžu grafiku

 • Kvalitātes kontroli

 • Prioritātēm

 • Risku novēršanas pasākumiem

 • Izmaiņām projekta specifikācijās

8. Ārējo līgumisko resursu pārvaldīšana, izmantojot Confluence vidi
9. Projekta noslēgšana un projekta resursu atbrīvošana, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus

Cena: 56,32 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 563,20 EUR

bottom of page