top of page

DevOps ieviešanas principi un labās prakses (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un ieviest aktivitātes veiksmīgas DevOps transformācijas īstenošanai, kā arī mērīt DevOps progresu un pielietot DevOps procesu atbalsta digitālos rīkus. DevOps labās prakses apgūšana ļauj uzturēšanas un izstrādes komandām strādāt kopā, lai nodrošinātu jaunu IT sistēmu ieviešanu bez pārrāvumiem un lieka stresa.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt DevOps metodes un rīkus darbam vienotajā izstrādātāju, testētāju un uzturētāju komandā

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education

Docker

Kubernetes

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• izprast un pielietot DevOps principus

• komunicēt funkcionālās un tehniskās specifikācijas IKT komandām, kas atbild par IKT risinājumu uzturēšanu un attīstību;

• analizēt funkcionālo/tehnisko izmaiņu ietekmi uz lietotājiem;

• plānot un koordinēt darbības, kas nepieciešamas, lai mazinātu izmaiņu ietekmi (apmācība, dokumentācija, jauni procesi utt.).

• pielietot IKT sistēmu integrācijas tehnikas;

• mērīt sistēmas veiktspēju pirms, sistēmas integrācijas un pēc tās;

• dokumentēt un reģistrēt darbības, problēmas un ar tām saistītas problēmu novēršanas aktivitātes;

• pārbaudīt, vai integrēto sistēmu iespējas un efektivitāte atbilst specifikācijām;

• aizsargāt/izveidot datu dublējumu, lai nodrošinātu datu integritāti sistēmas integrācijas laikā;

• apzināt un piesaistīt ekspertus, kas vajadzīgi sadarbspējas problēmu risināšanai;

• koordinēt sākotnējo atbalsta pakalpojumu sniegšanu, tostarp lietotāju apmācību;

• koordinēt datu migrāciju;

• sadarboties ar trešajām personām, lai atbalstītu un uzturētu modificētu produktu vai pakalpojumu.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

3.4 Programmēšana

5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

 

3. līmenis: 

persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

  • B.2. Component Integration - L.4

  • B.3. Testing - L.4

  • B.4. Solution Deployment - L.3

  • C.2. Change Support - L.3

Caurviju kompetences

  • Problēmu risināšana

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Ievads DevOps 

1.1. Kas ir DevOps 

1.1.1. DevOps definīcija 

1.1.2. DevOps vēsture 

1.1.3. DevOps pilnais steks

2. DevOps nepieciešamība 

2.1. Biznesa vērtības nodrošināšanas problēma 

2.2. IT vērtības nodrošināšanas problēma 

2.2.1. IT un "silos" 

2.2.2. Birokrātijas negatīvā ietekme 

2.2.3. Sarežģītu procesu  negatīvā ietekme 

2.2.4. Lielu pārmaiņu nepieciešamība

2.2.5. IT lejupejošā spirāle 

2.2.6. IT un DevOps

3. DevOps pamatprincipi un koncepti 

3.1. C.A.L.M.S. (Culture, Automation, Lean, Measurement, and Sharing) & trīs ceļi

3.1.1. C.A.L.M.S

3.1.2. Trīs DevOps ceļi

3.2. Izvēršanas plūsma (deployment pipeline)

3.2.1. Nepārtraukta piegāde visā izvēršanas plūsmā

3.3. DevOps darbības joma 

3.3.1. DevOps cilvēku un kultūras pārveidošana

3.3.2. DevOps procesu un prakšu pārveidošana

3.3.3. DevOps tehnoloģiju un automatizācijas pārveidošana

4. Pilnais steks - cilvēki un kultūra 

4.1. DevOps kultūras definēšana 

4.1.1. Organizācijas kultūra 

4.1.2. Sadarbības nozīme

4.2. DevOps virzītāji un sadarbība starp izstrādātājiem, testētājiem un uzturētājiem

4.3. DevOps struktūras un komandu veidošana 

5. Pilnais steks - procesi un prakses

5.1. DevOps prakses

5.1.1. DevOps un citas metodoloģijas

5.2. 15 būtiskākās DevOps prakses 

5.2.1. Klientu balss

5.2.2. Attiecību uzturēšana

5.2.3. Lean procesi 

5.2.4. Vērtības plūsmas kartēšana 

5.2.5. Zināšanu vadība

5.2.6. Agile projektu koordinēšana un Scrum

5.2.7. Shift-left testēšana

5.2.8 Izmaiņu uzturēšana 

5.2.9. Pakalpojumu konfigurācijas uzturēšana 

5.2.10. Izvēršanas (deployment)  koordinēšana

5.2.11. Incidentu koordinēšana

5.2.12. Problēmu koordinēšana un Kaizen

6. Pilnais steks - tehnoloģijas un automatizācija 

6.1. Izvēršanas plūsmas automatizācija 

6.1.1. Automatizācija un pilnais steks 

6.1.2. Izvēršanas plūsmas automatizācija 

6.1.3.  DevOps rīki automatizācijai 

6.1.4. DevOps automatizācijas posmi

6.2. Mākoņtehnoloģijas un virtualizācija 

6.2.1. Mākoņtehnoloģiju un datorsistēmu veidošana 

6.2.2. Mākoņdatošanas izvēršanas un pakalpojumu modeļi

6.3. Nepārtrauktas piegādes arhitektūra (CI/CD)

6.3.1. Produktu un platformu komandas 

6.3.2. Konteinerizācija un mikropakalpojumi 

6.3.3. Lietojumprogrammu saskarnes (API)

Cena:51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR

bottom of page