top of page

DAX valodas pamati datu apstrādei

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes datu apstrādei ar DAX formulu  valodu.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analīzē datus, sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Microsoft Teams for Education

DAX (Data Analysis Expressions)

DAX Studio

Microsoft Excel (Power Pivot)

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

 • veikt datu ielādi no dažādiem datu avotiem;

 • veikt dažādas datu transformācijas, datu tīrīšanu un filtrēšanu;

 • veidot aprēķinu rādītājus un aprēķinu kolonas DAX;

 • pielietot DAX funkcijas;

 • veidot paneļus un vizualizēt analīzes rezultātus, izmantojot DAX aprēķinus;

 • kopīgot un publicēt vadības paneļus un atskaites;

 • pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;

 • veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

1.3. Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldība.

3.2. Digitālā satura integrēšana un pārstrādāšana

3.4. Programmēšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

 

3. līmenis: 

 persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi

2. Ievads DAX

 • Kas ir DAX?

 • DAX datu tipi un operatori

 • Darbs ar aprēķinātajām kolonnām un mēriem

 • Funkcijas CALCULATE izmantošana

 • Time Intelligence funkcijas

3. DAX mainīgo un formatēšanas izmantošana

 • DAX mainīgie

 • DAX koda formatēšana

 • DAX koda atkļūdošana

4. Darbs ar datiem

 • Datu iegūšana

 • DAX izteiksmju veidošana izmantojot DAX Studio

5. Darbs ar DAX Microsoft Power BI Desktop un  Microsoft Excel vidēs

 • Darbs ar DAX Microsoft Power BI desktop vidē

 • Darbs ar DAX Microsoft Excel Power Pivot vidē

6. DAX funkcijas

 • Tabulas funkcijas

 • Datuma un laika funkcijas

 • Filtrēšanas funkcijas

 • Statistikas funkcijas

 • Statistikas funkciju ieviešana

 • Vidējo lielumu aprēķināšana

 • Darbs ar procentiem

 • Datu kārtošana

7. Datu lietošanas scenāriji

8. Datu vizualizēšana 

9. Vadības paneļu veidošana ar analīzes rezultātu vizualizāciju 

10. Vadības paneļu kopīgošana un publicēšana

11. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principi un noteikumi attiecībā uz datu analīzi un kopīgošanu

Cena: 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR

bottom of page