top of page

DAX valodas pamati datu apstrādei

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt padziļinātas prasmes DAX formulu un vaicājumu veidošanai. 

Mācību ilgums un formāts

160 mācību kontaktstundas

Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apstrādā, analīzē un apkopo datus: analītiķi,  finanšu speciālisti, vadītāji

Tehnoloģijas

DAX (Data Analysis Expressions)
DAX Studio
Microsoft Excel (Power Pivot)
Microsoft Power BI Desktop

Priekšzināšanas un noteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Prasmes strādāt ar biroja programmatūru. Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā jeb 128 mācību stundas.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Mācību programma tiek īstenota tiešsaistē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”. Nodarbības notiek divus darba dienas vakarus nedēļā un sestdienās. Mācību programmu veido 20% teorija, 80% praktiskie uzdevumi, 50% projektos balstīta mācīšanās. Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.
Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs: 

 1. veikt datu ielādi no dažādiem datu avotiem

 2. veikt dažādas datu transformācijas, datu tīrīšanu, filtrēšanu un ielādi datu modelī

 3. veidot aprēķinu rādītājus un aprēķinu kolonas Data Analysis Expressions (DAX)

 4. pielietot DAX funkcijas;

 5. veikt DAX funkciju optimizāciju un ātrdarbības analīzi;

 6. veidot vadības paneļus un interaktīvu vizualizāciju, izmantojot DAX aprēķinus;

 7. kopīgot un publicēt vadības paneļus un atskaites;

 8. pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;

 9. veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija, 4.līmenis

e-CF 4.0

D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Kursa tēmas

1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi
2. Datu relāciju konfigurēšana un vadība
3. Ievads DAX

 • Kas ir DAX?

 • DAX datu tipi un operatori

 • Darbs ar aprēķinātajām kolonnām un mēriem

 • Funkcijas CALCULATE izmantošana

 • Time Intelligance funkcijas

4. DAX mainīgo un formatēšanas izmantošana

 • DAX mainīgie

 • DAX koda formatēšana

 • DAX koda atkļūdošana

5. Datu modeļu veidošana

 • Ievads datu modelēšanā

 • Datu modelēšanas koncepcijas DAX

 • Datu iegūšana datu modelī

 • Datu modeļa paplašināšana

 • DAX izteiksmju veidošana izmantojot DAX Studio

6. Darbs ar DAX Microsoft Power BI Desktop un  Microsoft Excel vidēs

 • Darbs ar DAX Microsoft Power BI desktop vidē

 • Darbs ar DAX Microsoft Excel Power Pivot vidē

7. DAX funkcijas

 • Tabulas funkcijas

 • Datuma un laika funkcijas

 • Filtrēšanas funkcijas

 • Statistikas funkcijas

 • Statistikas funkciju ieviešana

  • Vidējo lielumu aprēķināšana

  • Darbs ar procentiem

  • Datu ranžēšana

  • Standartnovirzes aprēķināšana

8. Datu lietošanas scenāriji
9. Datu vizualizēšana 
10. Vadības paneļu veidošana ar interaktīvu vizualizāciju 
11. Vadības paneļu kopīgošana un publicēšana
12. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principi un noteikumi attiecībā uz datu analīzi un kopīgošanu
 

Cena: 56,32 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 563,20 EUR

bottom of page