top of page

Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI 

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes veikt datu analīzi un vizualizāciju ar Microsoft Excel un Power BI tehnoloģijām, ieskaitot tādus rīkus un metodes kā Power Pivot, Power Query, Data Analysis Expressions (DAX), kā arī prognozēšanu un formulu auditēšanu.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību kontaktstundas

Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analīzē datus, sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus

Tehnoloģijas

Microsoft Excel

Microsoft Power BI

Priekšzināšanas un noteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Prasmes strādāt ar biroja programmatūru. Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā jeb 128 mācību stundas.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Mācību programma tiek īstenota tiešsaistē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”. Nodarbības notiek divus darba dienas vakarus nedēļā un sestdienās. Mācību programmu veido 20% teorija, 80% praktiskie uzdevumi, 50% projektos balstīta mācīšanās. Projektos balstīta mācīšanās nozīmē darbu grupās, kad mācību dalībnieki izstrādā projektu, kas ir balstīts uz reālu darba situāciju, praktiski pielietojot nodarbībās apgūtās prasmes un zināšanas.
Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs: 

1. lasīt, rakstīt un komunicēt datus kontekstā;
2. pielietot dažādus datu avotus un to importēšanas metodes;
3. iegūt datus no dažādiem avotiem un tīrīt tos, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru;
4. pielietot Microsoft Excel analītiskās metodes un paņēmienus;
5. veidot datu lietošanas scenāriju, lietojumu un iegūto rezultātu aprakstus;
6. pielietot kritisko domāšanu, aplūkojot datus, kas izmantoti analīzei;
7. pielietot Microsoft Excel datu vizualizācijas paņēmienus;
8. veikt statistisko analīzi, lai izprastu datu trendus;
9. veidot datu modeļus un aprakstīt tos;
10. veidot datu apstrādes plūsmas;
11. veidot Data Analysis Expressions (DAX) formulas, lai vienkāršotu darbu ar datiem;
12. veidot datu hierarhijas, kārtojot datus;
13. pielietot datu vizualizāciju, izmantojot dažādus datu vizualizācijas stilus un uzlabotas digitālās stāstīšanas metodes;
14. veidot informācijas paneļus un interaktīvu vizualizāciju;
15. kopīgot un publicēt informācijas paneļus;
16. pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;
17. veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija, 5.līmenis

e-CF 4.0

D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Iniciatīva

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Kursa tēmas

1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi
2. Datu relāciju konfigurēšana un vadība
3. Datu tīrīšana, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru
4. Microsoft Excel analītiskās metodes un paņēmieni
5. Datu lietošanas scenāriji
6. Microsoft Excel datu vizualizācijas metodes
7. Statistiskā analīze datu trendu noteikšanai
8. Datu modelēšana
9. Datu kārtošana, veidojot datu hierarhijas
10. Datu plūsmu veidošana un to automatizācija
11. Data Analysis Expressions (DAX) formulu veidošana
12. Datu vizualizēšana 
13. Informācijas paneļu veidošana ar interaktīvu vizualizāciju 
14. Informācijas paneļu kopīgošana un publicēšana
15. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principi un noteikumi attiecībā uz datu analīzi un kopīgošanu
16. Sadarbība ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos

Cena: 56,32 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 563,20 EUR

bottom of page