top of page

Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI 

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes datu analīzes un vizualizācijas jomā ar Microsoft Excel un Power BI tehnoloģijām.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš apkopo un analīzē datus, sadarbojas ar citiem, aprakstot un prezentējot datus

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Microsoft Teams for Education

Microsoft Excel

Microsoft Power BI

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• lasīt, rakstīt un komunicēt datus datu lietošanas kontekstā;

• pielietot dažādus datu avotus un to importēšanas metodes;

• iegūt datus no dažādiem avotiem un tīrīt tos, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru;

• pielietot Microsoft Excel analītiskās metodes un paņēmienus;

• veidot datu lietošanas scenāriju, lietojumu un iegūto rezultātu aprakstus;

• pielietot kritisko domāšanu, aplūkojot datus, kas izmantoti analīzei;

• pielietot Microsoft Excel datu vizualizācijas paņēmienus;

• veikt statistisko analīzi, lai izprastu datu trendus;

• veidot Data Analysis Expressions (DAX) formulas, lai vienkāršotu darbu ar datiem;

• veidot datu hierarhijas, kārtojot datus;

• vizualizēt datus, izmantojot dažādus vizualizācijas stilus un uzlabotas digitālās stāstīšanas metodes;

• kopīgot un publicēt informācijas paneļus;

•  veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

1.3. Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldība.

3.2. Digitālā satura integrēšana un pārstrādāšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

3. līmenis: 

 persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas                  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

 1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi

 2. Datu relāciju konfigurēšana un vadība

 3. Datu tīrīšana, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru

 4. Microsoft Excel analītiskās metodes un paņēmieni

 5. Datu lietošanas scenāriji

 6. Microsoft Excel datu vizualizācijas metodes

 7. Statistiskā analīze datu trendu noteikšanai

 8. Datu kārtošana, veidojot datu hierarhijas

 9. Data Analysis Expressions (DAX) formulu veidošana

 10. Datu vizualizēšana 

 11. Informācijas paneļu kopīgošana un publicēšana

 12. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principi un noteikumi attiecībā uz datu analīzi un kopīgošanu

 13. Sadarbība ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos

Cena: 51, 20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR

bottom of page