Praktiskās programmēšanas pamati Python valodā
(DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un pamatprasmes Python programmēšanas valodā.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras

(DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) - pēc sekmīgas programmas

apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas

problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt Python

programmēšanas pamatprasmes

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education Python

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus

rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā:

• lietot Python programmēšanas vidi un metodes rutīnas darbu veikšanai;

• izstrādāt un dokumentēt algoritmus datu apstrādei;

• deklarēt un veikt darbības ar vienkāršiem datu tipiem, tai skaitā virknēm un skaitļiem;

• deklarēt un veikt darbības ar sakārtotām un nesakārtotām datu struktūrām, tai skaitā sarakstiem un

vārdnīcām;

• deklarēt datu masīvus;

• veidot zarošanās un loģiskās izteiksmes;

• veidot loģiskos operatorus un cikla konstrukcijas;

• strukturēt kodu atkārtotai izmantošanai: definēt un izmantot funkcijas un procedūras

• pārvaldīt failus un direktorijus, izmantojot Python kodu;

• veidot lietotāja saskarnes Python valodā;

• testēt un atkļūdot izstrādāto kodu;

• dokumentēt izstrādāto kodu;

• sadarboties izstrādātāju, testētāju un pasūtītāja komandā.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

3.4 Programmēšana

3. līmenis: 

    persona spēs patstāvīgi persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas                  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

B.1. Design and Develop. - L.2

B.3. Testing - L.1

B.5. Documentation Production - L.1

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Pielāgošanās spējas

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1.   Datorprogrammēšanas pamati:

      •  programmas izpildīšanas principi,

      •  programmēšanas valodas definēšanas un konstruēšanas principi,

      •  atšķirība starp kompilāciju un interpretāciju,

      •  Python programmēšanas valoda un tās pozicionēšana starp citām valodām,

      •  Python valodas dažādas versijas.

2.   Python programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana.

4.   Datu apstrādes algoritmi un to izstrāde, attēlošana, aprakstīšana.

5.   Vienkāršu datu tipi (skaitļi, virknes, masīvi), to deklarēšana un apstrāde.

6.   Sakārtotas un nesakārtotas datu struktūras.

7.   Python datu formatēšanas un izvades pamatmetodes:

      •  mainīgo lielumu jēdziens un mainīgo nosaukumdošanas noteikumi,

      •  skaitliskās operācijas,

      •  piešķiršanas operators,

      •  izteiksmju veidošana Pythonā un  noteikumi, kas reglamentē izteiksmju veidošanu,

      •  datu ievadīšana un konvertēšana.

8.   Zarošanās un loģiskās izteiksmju veidošana un to pierakstīšana Python sintaksē.

9.   Loģisko un cikla operatoru veidošana.

10. Python koda strukturēšana atkārtotai izmantošanai, definējot un veidojot funkcijas, klases un moduļus.

11. Failu un direktoriju, pārvaldīšana izmantojot Python kodu.

12. Lietotāja saskarnes izstrādes principi un lietojamība.

13. Python koda atkļūdošana un uzlabošana.

14. Izstrādātā koda dokumentēšana labas prakses.

15. Izstrādes komandas sadarbības labas prakses.

16. Noslēguma pārbaudījums

Cena: 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR