top of page

Programmatūras prasību inženierijas padziļināts praktiskais kurss – prasību izzināšana (Elicitation)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Programma ļauj padziļināti apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas par programmatūras prasību izzināšanas paņēmieniem un rīkiem.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Prasību inženieri

Biznesa analītiķi

Sistēmu analītiķi

Programmatūras arhitekti, izstrādātāji, projektētāji

Lietotāji, kas iesaistīti informācijas sistēmu vai programmatūras produktu specifikācijas izstrādē

Testētāji

Projektu vadītāji

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Zināšanas un prasmes Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība kursa apjomā. 

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • piemērot metodes strukturētai prasību izzināšanai (elicitation) - gan plānošanai, gan izpildei, kā arī konfliktu risināšanai; 

 • pēc iespējas pilnīgāk identificēt prasību avotus, pat ja tie pārsniedz klasiskās ieinteresētās (stakeholders) puses; 

 • izvēlēties projekta situācijai piemērotu pieeju un piemērot visefektīvākās prasību izdibināšanas (elicitation) tehnikas; 

 • identificēt un atrisināt prasību konfliktus, lai panāktu vienprātību starp ieinteresētajām pusēm par identificētajām prasībām; 

 • būt par starpnieku (mediate) konflikta situācijās prasību izdibināšanas jomā; 

 • izveidot un pārvaldīt prasību dokumentāciju. 

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • B.6. System Engineering - L.4

 • A.10. User Experience – L.4

 • B.5. Documentation Production - L.3

Caurviju kompetences

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Kursa tēmas

1. Prasību izzināšanas (elicitation) un pārvaldības strukturēšana un konfliktu risināšana 

1.1. Izpratne par prasību izzināšanas un konfliktu risināšanas tvērumu prasību inženierijā 

1.2. Faktori, kas ir svarīgi prasību izzināšanas un konfliktu risināšanas pieejas plānošanā 

1.3. Prasību izdibināšanas un konfliktu risināšanas darbību plānošana un izpilde 

1.4. Prasību izzināšanas un konfliktu risināšanas procesa modeļi (patterns

2. Prasību avoti 

2.1. Prasību avotu pamati 

2.2. Ieinteresēto pušu identificēšana, klasificēšana, pārvaldība 

2.2.1. Ieinteresēto pušu kā prasību avotu identificēšana un izvēle 

2.2.2. Ieinteresēto pušu attiecību pārvaldība 

2.2.3. Iesaistīto ieinteresēto pušu informācijas dokumentēšanas nosacījumi 

2.2.4. Lietotāji kā īpaša ieinteresēto personu grupa 

2.3. Dokumentu identificēšana, klasificēšana un pārvaldīšana 

2.3.1. Dokumentu kā prasību avotu identificēšana un izvēle 

2.3.2. Dokumentu informācijas dokumentēšanas nosacījumi 

2.4. Sistēmu identificēšana, klasificēšana un pārvaldīšana 

2.4.1. Sistēmu kā prasību avotu identificēšana un izvēle 

2.4.2. Sistēmu informācijas dokumentēšanas nosacījumi 

3. Izdibināšanas tehnikas 

3.1. Informācijas iegūšanas tehnikas 

3.1.1. Jautājumu uzdošanas tehnikas 

3.1.2. Novērošanas tehnikas 

3.1.3. Sadarbības tehnikas  

3.1.4. Artefaktu tehnikas 

3.2. Ideju ģenerēšanas tehnikas 

3.2.1. Prāta vētra 

3.2.2. Analoģijas tehnikas 

3.2.3. Prototipēšana 

3.2.4. Scenāriji un stāstu dēļi (Scenarios and storyboards

3.3. Domāšanas metodes 

3.3.1. Domāšana abstrakcijas līmeņos 

3.3.2. Domāšana problēmu un mērķu izteiksmē 

3.3.3. Izvairīšanās no transformācijas efektiem 

3.3.4. Domāšana modeļu izteiksmē 

3.3.5. Prāta karšu veidošana 

3.4. Prasību izzināšanas tehniku strukturēšana, izmantojot atribūtus 

4. Konfliktu risināšana 

4.1. Konflikta identificēšana 

4.2. Konflikta analīze 

4.3. Konflikta atrisināšana 

4.4. Konflikta atrisināšanas dokumentēšana 

5. Eksāmens (pēc izvēles un tiem, kas izpilda kvalifikācijas prasības – sk. info zemāk.) 

Kurss sagatavo sertifikācijas eksāmenam

IREB Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Elicitation – Practitioner >> 

Šī eksāmena kārtošana kursa dalībniekiem ir bezmaksas, bet lai kārtotu šo eksāmenu, ir jābūt  

 1. apmeklētam kursam Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība 

un  

 1. nokārtotam vienam no sertifikācijas eksāmeniem 

 • CPRE Foundation Level (FL) certificate 

 • Vai BCS (British Computer Society) Practitioner Certificate in Requirements Engineering  

Cena: 1250 EUR + PVN
Norise: 11.04.-23.05.2024, pirmdienās un ceturtdienās, 14:00 -17:15

bottom of page