top of page
Fita 1920x400 majaslapai 2.jpg

Par projektu

Screenshot 2022-05-19 at 20.45.30.png

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde FITA  piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Projekta mērķis

Projekta īstenošanas laiks

Projekta finansējuma avots

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

Projekta mērķa  grupa

Mācību izmaksas

Pieejamais atbalsts

Kontaktinformācija
izglītības iestādē

Sīkāka informācija

Projekta īstenošanas pamats

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: 

 • Latvijas pašvaldībām,

 • izglītības iestādēm,

Nodarbinātības valsts aģentūru.

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

Strādājošie un pašnodarbinātie: 

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 

 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem: 

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums

 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

Projekta koordinators: Vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis

bottom of page