top of page

1_4_M_Praktiskās programmēšanas pamati Python valodā
Programmu kopa: Programmēšanas pamati

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt Python programmēšanas pamatprasmes datu apstrādei un rutīnas darbu automatizācijai.

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt Python programmēšanas prasmes, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Python

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. pielietot Python programmēšanas vidi;

2. pielietot Python objektorientētās programmēšanas metodes;

3. izstrādāt un dokumentēt algoritmus datu apstrādei;

4. deklarēt un veikt darbības ar vienkāršiem datu tipiem, tai skaitā virknēm un skaitļiem;

5. deklarēt un veikt darbības ar sakārtotām un nesakārtotām datu struktūrām, tai skaitā sarakstiem un vārdnīcām;

6. deklarēt datu masīvus;

7. izmantot datu modeļus;

8. veidot zarošanās un loģiskās izteiksmes;

9. veidot loģiskos operatorus un cikla konstrukcijas;

10. strukturēt kodu atkārtotai izmantošanai: definēt un izmantot funkcijas, klases un moduļus;

11. pārvaldīt failus un direktorijus, izmantojot Python kodu;

12. apstrādāt izņēmumus;

13. izstrādāt lietotāja saskarnes Python valodā;

14. testēt un validēt izstrādāto kodu;

15. dokumentēt izstrādāto kodu;

16. sadarboties izstrādātāju, testētāju un pasūtītāja komandā.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis

e-CF 4.0

B.1. Design and Develop. - L.2

B.3. Testing - L.1

B.5. Documentation Production - L.1

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Pielāgošanās

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā. 

Galvenās tēmas:

1. Datorprogrammēšanas pamati

2. Python programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana

3. Objektorientētās programmēšanas metodes un to realizācija Pythonā

4. Datu apstrādes algoritmi un to izstrāde, attēlošana, aprakstīšana

5. Vienkāršu datu tipi (skaitļi, virknes, masīvi), to deklarēšana un apstrāde

6. Sakārtotas un nesakārtotas datu struktūras

7. Python datu formatēšanas un izvades pamatmetodes

8. Zarošanās un loģiskās izteiksmju veidošana un to pierakstīšana Python sintaksē

9. Loģisko un cikla operatoru veidošana

10. Python koda strukturēšana atkārtotai izmantošanai, definējot un veidojot funkcijas, klases un moduļus

11. Failu un direktoriju, pārvaldīšana izmantojot Python kodu

12. Izņēmumu apstrāde

13. Lietotāja saskarnes izstrādes principi un lietojamība

14. Python koda atkļūdošana un uzlabošana

15. Izstrādātā koda dokumentēšanas labas prakses

16. Izstrādes komandas sadarbības labas prakses

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page