top of page

 1_3_M_Praktiskās programmēšanas pamati JavaScript valodā
 Programmu kopa: Programmēšanas pamati

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt JavaScript programmēšanas valodas pamatprasmes datu apstrādei, sīkdatņu veidošanai un tīmekļa vietnes noformējuma uzlabošanai

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt JavaScript programmēšanas prasmes, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

JavaScript

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. pielietot JavaScript programmēšanas vidi;
2. pielietot objektorientētās programmēšanas metodes;
3. izstrādāt un dokumentēt algoritmus datu apstrādei JavaScript valodā;
4. deklarēt un veikt darbības ar vienkāršiem datu tipiem, tai skaitā virknēm un skaitļiem JavaScript valodā;
5. deklarēt un veikt darbības ar sakārtotām un nesakārtotām datu struktūrām, tai skaitā sarakstiem un vārdnīcām;
6. deklarēt datu masīvus JavaScript valodā;
7. izmantot datu modeļus;
8. veidot zarošanās un loģiskās izteiksmes JavaScript valodā;
9. veidot loģiskos operatorus un cikla konstrukcijas JavaScript valodā;
10. strukturēt kodu atkārtotai izmantošanai: definēt un izmantot funkcijas, klases un moduļus;
11. pārvaldīt failus un direktorijus, izmantojot JavaScript kodu;
12. apstrādāt izņēmumus;
13. izstrādāt lietotāja saskarnes JavaScript valodā;
14. testēt un validēt izstrādāto JavaScript kodu;
15. dokumentēt izstrādāto kodu;
16. sadarboties izstrādātāju, testētāju un pasūtītāja komandā.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana, 6.līmenis

e-CF 4.0

B.1. Design and Develop. - L.2

B.3. Testing - L.1

B.5. Documentation Production - L.1

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Pielagošanās

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Datorprogrammēšanas pamati
2. JavaScript program-mēšanas vides instalēšana un konfigurēšana
3. Objektorientētās programmēšanas principi un to realizācija JavaScriptā
4. Datu apstrādes algoritmi un to izstrāde, attēlošana, aprakstīšana
5. Vienkāršu datu tipi (skaitļi, virknes, masīvi), to deklarēšana un apstrāde
6. Sakārtotas un nesakārtotas datu struktūras
7. JavaScript datu formatēšanas un izvades pamatmetodes
8. Zarošanās un loģiskās izteiksmju veidošana un to pierakstīšana JavaScript sintaksē
9. Loģisko un cikla operatoru veidošana
10. JavaScript koda strukturēšana atkārtotai izmantošanai, definējot un veidojot funkcijas, klases un moduļus
11. Failu un direktoriju, pārvaldīšana izmantojot JavaScript kodu
12. Izņēmumu apstrāde
13. Lietotāja saskarnes izstrādes principi un lietojamība
14. JavaScript koda atkļūdošana un uzlabošana
15. Izstrādātā koda dokumentēšana labas prakses
16. Izstrādes komandas sadarbības labas prakses

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page