top of page

 5_8_M_Digitālās transformācijas veicināšanas metodes un paņēmieni 
 Programmu kopa: Digitālā transformācija

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes informācijas tehnoloģiju izvērtēšanai, plānošanai, ieviešanai, inovāciju nepieciešamības identificēšanai un ar digitālo transformāciju saistīto procesu pārvaldībai, lai sasniegtu organizācijas  izvirzītos mērķus.

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt digitālo tehnoloģiju ieviešanu /maiņu organizācijas tālākai attīstībai un izaugsmei, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Mākoņtehnoloģijas

Confluence

Trello

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. pielietot paņēmienus, lai identificētu inovāciju nepieciešamību, priekšrocības un uzlabojumus jaunu tehnoloģiju ieviešanas rezultātā;
2. veidot pierādījumus pārmaiņu koncepcijai;
3. pielietot inovācijas procesa veicināšanas metodes un paņēmienus (dizaina domāšana, kopradīšana, uz lietotāju vērstas inovācijas);
4. pielietot digitālos rīkus informācijas koplietošanai un sadarbībai;
5. modelēt un plānot  iespējamus biznesa traucējumus un pārrāvumus digitālās transformācijas ieviešanas laikā;
6. izstrādāt pārmaiņu prasības un aprēķināt pārmaiņu ieguvumus;
7. pielietot pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzi;
8. pielietot pārmaiņu vadības galvenos rādītājus (KPI);   
9. pārvaldīt pārmaiņas, ņemot vērā organizācijas strukturālos un kultūras jautājumus;
10. pielietot izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes;
11. pielietot atbilstošu tehnoloģiju risinājumus, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi;
12. veidot un dokumentēt procesu uzlabojumu ieviešanas plānu;
13. pielietot projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvarus un to atbalsta rīkus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Digitālā biznesa analīze, 6.līmenis

e-CF 4.0

E.7. Business Change Management Level 3
A.9. Innovating Level 4
A.3. Business Plan Development – Level 3

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Iniciatīva

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Organizācijas digitālā infrastruktūra un tās loma organizācijas mērķu sasniegšanai
2. Inovāciju nepieciešamības identificēšana, priekšrocības un uzlabojumi ieviešot jaunas tehnoloģijas
3. Pierādījumos balstītas pārmaiņu koncepcijas izstrāde
4. Inovācijas procesu metodes un paņēmieni (dizaina domāšana, kopradīšana, uz lietotāju vērstas inovācijas)
5. Iespējamu traucējumu un pārrāvumu pārvaldība digitālās transformācijas ieviešanas laikā
6. Pārmaiņu vadība digitālās transformācijas ietvaros
7. Digitālās transformācijas izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes
8. Atbilstošu tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi
9. Procesu uzlabojumu ieviešanas plānu dokumentācija
10. Projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvari un digitālie atbalsta rīki

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page