top of page

 9_3_M_DevOps pamatprincipi un labās prakses
 Programmu kopa: DevOps principi un prakses

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes analizēt un vadīt galvenos soļus veiksmīgas DevOps transformācijas īstenošanai, kā arī mērīt DevOps progresu un pielietot DevOps procesu vadības digitālos rīkus. DevOps labās prakses apgūšana ļauj ekspluatācijas un izstrādes komandām strādāt kopā, lai nodrošinātu jaunu IT sistēmu ieviešanu bez pārrāvumiem un lieka stresa.

Mācību ilgums un formāts

80 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 20 stundas

individuālā praktiskā mācīšanās

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlās apgūt DevOps principus, ir nodarbināta persona un vēlas uzlabot prasmes 

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība. Datorlietošanas prasmes vidējā līmenī.

Mācību norise un nepieciešamais aprīkojums

Nodarbības notiek tiešsaistē divus darba dienas vakarus nedēļā un trīs sestdienas. Sekmīgai dalībai mācībās dalībniekam ir nepieciešams dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, kā arī stabils interneta pieslēgums. Mācību programmas apgūšanai nepieciešamo programmatūru nodrošina izglītības iestāde. 

Mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs: 

1. izprast un pielietot DevOps principus;
2. komunicēt funkcionālās un tehniskās specifikācijas IKT komandām, kas atbild par IKT risinājumu uzturēšanu un attīstību;
3. izprast funkcionālo/tehnisko izmaiņu ietekmi uz lietotājiem;
4. plānot un koordinēt darbības, kas nepieciešamas, lai mazinātu izmaiņu ietekmi (apmācība, dokumentācija, jauni procesi utt.);
5. izprast IKT sistēmu integrācijas tehnikas;
6. mērīt sistēmas veiktspēju pirms, sistēmas integrācijas un pēc tās;
7. dokumentēt un reģistrēt darbības, problēmas un ar tām saistītas problēmu novēršanas aktivitātes;
8. pārbaudīt, vai integrēto sistēmu iespējas un efektivitāte atbilst specifikācijām;
9. aizsargāt/izveidot datu dublējumu, lai nodrošinātu datu integritāti sistēmas integrācijas laikā;
10. apzināt un piesaistīt ekspertus, kas vajadzīgi sadarbspējas problēmu risināšanai;
11. koordinēt sākotnējo atbalsta pakalpojumu sniegšanu, tostarp lietotāju apmācību;
12. koordinēt datu migrāciju;
13. sadarboties ar trešajām personām, lai atbalstītu un uzturētu modificētu produktu vai pakalpojumu.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.2.

Digitālā produktu vadība un izstrāde,  4.līmenis

e-CF 4.0

B.2. Component Integration - L.4
B.3. Testing - L.4
B.4. Solution Deployment - L.3
C.2. Change Support - L.3

Caurviju kompetences

  • Problēmu risināšana

  • Konfliktu vadība

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā.

Galvenās tēmas:

1. Ievads DevOps 
   1.1. Kas ir DevOps 
      1.1.1. DevOps definīcija 
      1.1.2. DevOps vēsture 
      1.1.3. DevOps pilnais steks
2. DevOps nepieciešamība 
   2.1. Biznesa vērtības nodrošināšanas problēma 
   2.2. IT vērtības nodrošināšanas problēma 
      2.2.1.  IT un "silos" 
      2.2.2.  Birokrātijas negatīvā ietekme 
      2.2.3.  Sarežģītu procesu  negatīvā ietekme 
      2.2.4.  Lielu pārmaiņu nepieciešamība
      2.2.5. IT lejupejošā spirāle IT un DevOps
3. DevOps pamatprincipi un koncepti 
    3.1.C.A.L.M.S. (Culture, Automation, Lean, Measurement, and Sharing) & trīs ceļi
       3.1.1.C.A.L.M.S
       3.1.2. Trīs DevOps ceļi
    3.2. Izvēršanas plūsma 
       3.2.1. Nepārtraukta piegāde visā izvēršanas plūsmā
    3.3. DevOps darbības joma 
       3.3.1. DevOps cilvēku un kultūras pārveidošana
       3.3.2. DevOps procesu un prakšu pārveidošana
       3.3.3.DevOps tehnoloģiju un automatizācijas pārveidošana
4. Pilnais steks - cilvēki un kultūra 
   4.1. DevOps kultūras definēšana 
      4.1.1. Organizācijas kultūra 
      4.1.2. Sadarbības nozīme
5. Pilnais steks -procesi un prakses 
    5.1. DevOps prakses
       5.1.1. DevOps un citas metodoloģijas
    5.2. 15 būtiskākās DevOps prakses 
       5.2.1. Klientu balss
       5.2.2. Attiecību uzturēšana
       5.2.3. Lean procesi
       5.2.4. Vērtības plūsmas kartēšana 
       5.2.5. Agile projektu koordinēšana un Scrum
       5.2.6. Shift-left testēšana
       5.2.7. Izmaiņu kontrole 
       5.2.8. Pakalpojumu konfigurācijas uzturēšana 
       5.2.9. Izvēršanas (deployment) koordinēšana
       5.2.10. Incidentu koordinēšana
       5.2.11. Problēmu koordinēšana un Kaizen
6. Pilnais steks  -tehnoloģijas un automatizācija 
   6.1. Izvēršanas plūsmas automatizācija 
      6.1.1. Automatizācija un pilnais steks 
      6.1.2. Izvēršanas plūsmas automatizācija 
      6.1.3. DevOps rīki automatizācijai 
      6.1.4. DevOps automatizācijas posmi
   6.2. Mākoņtehnoloģijas un virtualizācija 
      6.2.1. Mākoņtehnoloģiju un datorsistēmu veidošana 
      6.2.2. Mākoņdatošanas izvēršanas un pakalpojumu modeļi
   6.3. Nepārtrauktas piegādes arhitektūra 
      6.3.1. Produktu un platformu komandas 
      6.3.2.Konteineri-zācija un mikropakalpojumi 
      6.3.3.Lietojum-programmu saskarnes (API)

Mācību maksa tiek segta ar NVA kuponu.

bottom of page