top of page
Macibas_pieaugusajiem_baneris.png

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "FITA" piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

   •  Latvijas pašvaldībām,

   •  izglītības iestādēm,

   •  Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris.

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi
profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve.

Izglītības iestādes aktivitātes projektā
profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana.

Projekta mērķa grupa
Strādājošie un pašnodarbinātie:
•  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
•  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
•  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

•  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta  pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
•  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas
•  mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums;

•  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Pieejamais atbalsts

•  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās;
•  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā
NVA filiālē;
•  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
•  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
•  atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

Kontaktinformācija izglītības iestādē
Projekta koordinators: Īrisa Zvagule,
irisa.zvagule@fita.lv, mob. 26477398,
Sīkāka informācija - www.macibaspieaugusajiem.lv.

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē
15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi.

bottom of page