top of page

Digitālās transformācijas plānošana, ieviešana un vadība

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju izvērtēšanai, plānošanai, ieviešanai, inovāciju nepieciešamības identificēšanai un ar digitālo transformāciju saistīto procesu pārvaldībai, lai sasniegtu organizācijas  izvirzītos mērķus.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Digitālās transformācijas       vadītāji

Pārmaiņu vadītāji

Produktu vadītāji

Projektu vadītāji

Lietotāju pieredzes vadītāji

Organizācijas vadība u.c.

Tehnoloģijas

Mākoņtehnoloģijas

Confluence

Trello

Whimsical

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vēlama pieredze projektu un procesu vadībā

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • pielietot paņēmienus, lai identificētu inovāciju nepieciešamību, priekšrocības un uzlabojumus jaunu tehnoloģiju ieviešanas rezultātā;

 • veidot pierādījumus pārmaiņu koncepcijai;

 • pielietot inovācijas procesa veicināšanas metodes un paņēmienus (dizaina domāšana, kopradīšana, uz lietotāju vērstas inovācijas);

 • pielietot digitālos rīkus informācijas koplietošanai un sadarbībai;

 • modelēt un plānot  iespējamus biznesa traucējumus un pārrāvumus digitālās transformācijas ieviešanas laikā;

 • izstrādāt pārmaiņu prasības un aprēķināt pārmaiņu ieguvumus;

 • pielietot pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzi;

 • pielietot pārmaiņu vadības galvenos rādītājus (KPI);   

 • pārvaldīt pārmaiņas, ņemot vērā organizācijas strukturālos un kultūras jautājumus;

 • pielietot atbilstošu tehnoloģiju risinājumus, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi;

 • veidot un dokumentēt procesu uzlabojumu ieviešanas plānu;

 • pielietot projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvarus un to atbalsta rīkus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • E.7. Business Change Management Level 3

 • A.9. Innovating Level 4

 • A.3. Service Delivery Level 1

Caurviju kompetences

​​

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

Kursa tēmas

1.  Organizācijas digitālā infrastruktūra un tās loma organizācijas mērķu sasniegšanai

2.  Inovāciju nepieciešamības identificēšana, priekšrocības un uzlabojumi ieviešot jaunas tehnoloģijas

3.  Pierādījumos balstītas pārmaiņu koncepcijas izstrāde

4.  Inovācijas procesu metodes un paņēmieni:

   • dizaina domāšana kopradīšana

   • uz lietotāju vērstas inovācijas

5.  Iespējamu traucējumu un pārrāvumu pārvaldība digitālās transformācijas ieviešanas laikā

6.  Pārmaiņu vadība digitālās transformācijas ietvaros:

   • pārmaiņu prasības un pārmaiņu ieguvumu aprēķins

   • pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīze

   • pārmaiņu vadības galvenie rādītāji (KPI)

   • organizācijas strukturālie un kultūras aspekti pārmaiņu vadībā

7.  Digitālās transformācijas izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes

8.  Atbilstošu tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi

9.  Procesu uzlabojumu ieviešanas plānu dokumentācija

10. Projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvari un digitālie atbalsta rīki

Cena: 960 EUR + PVN
 

bottom of page