IT management_pictogram.png

Digitālās transformācijas plānošana, ieviešana un vadība

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju izvērtēšanai, plānošanai, ieviešanai, inovāciju nepieciešamības identificēšanai un ar digitālo transformāciju saistīto procesu pārvaldībai, lai sasniegtu organizācijas  izvirzītos mērķus.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš ir atbildīgs par digitālo tehnoloģiju ieviešanu  un maiņu organizācijas tālākai attīstībai un izaugsmei: 

 • Digitālās transformācijas       vadītāji

 • Pārmaiņu vadītāji

 • Produktu vadītāji

 • Projektu vadītāji

 • Lietotāju pieredzes vadītāji

 • Organizācijas vadība u.c.

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 
Google Workplace
Microsoft Office

Zoom
Google Meet

Mākoņa atmiņa
Ganta diagramma
Jira
Trello

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība, datorlietotāja pamatprasmes.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku lietotāju atbalstu:

• pielietot paņēmienus, lai identificētu inovāciju nepieciešamību, priekšrocības un uzlabojumus jaunu tehnoloģiju
  ieviešanas rezultātā;
• veidot pierādījumus pārmaiņu koncepcijai;
• pielietot inovācijas procesa veicināšanas metodes un paņēmienus (dizaina domāšana, kopradīšana, uz lietotāju vērstas
  inovācijas);
• pielietot digitālos rīkus informācijas koplietošanai un sadarbībai;
• modelēt un plānot  iespējamus biznesa traucējumus un pārrāvumus digitālās transformācijas ieviešanas laikā;
• izstrādāt pārmaiņu prasības un aprēķināt pārmaiņu ieguvumus;
• pielietot pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzi;
• pielietot pārmaiņu vadības galvenos rādītājus (KPI);   
• pārvaldīt pārmaiņas, ņemot vērā organizācijas strukturālos un kultūras jautājumus;
• pielietot izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes;
• pielietot atbilstošu tehnoloģiju risinājumus, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi;
• veidot un dokumentēt procesu uzlabojumu ieviešanas plānu;
• pielietot projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvarus un to atbalsta rīkus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

 • Digitālā biznesa analīze 

 • DIGCOMP 2.1 līmenis: 3

e-CF 4.0

 • E.7. Business Change Management Level 3

 • A.9. Innovating Level 3

 • A.3. Service Delivery Level 1 

Caurviju kompetences

 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās 

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1.  Organizācijas digitālā infrastruktūra un tās loma organizācijas mērķu sasniegšanai
2.  Inovāciju nepieciešamības identificēšana, priekšrocības un uzlabojumi ieviešot jaunas tehnoloģijas
3.  Pierādījumos balstītas pārmaiņu koncepcijas izstrāde
4.  Inovācijas procesu metodes un paņēmieni:
   • dizaina domāšana kopradīšana, 
   • uz lietotāju vērstas inovācijas.
5.  Iespējamu traucējumu un pārrāvumu pārvaldība digitālās transformācijas ieviešanas laikā
6.  Pārmaiņu vadība digitālās transformācijas ietvaros:
   • pārmaiņu prasības un pārmaiņu ieguvumu aprēķins,
   • pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīze,
   • pārmaiņu vadības galvenie rādītāji (KPI),
   • organizācijas strukturālie un kultūras aspekti pārmaiņu vadībā.
7.  Digitālās transformācijas izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes
8.  Atbilstošu tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi
9.  Procesu uzlabojumu ieviešanas plānu dokumentācija
10. Projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvari un digitālie atbalsta rīki

Cena: 1500 EUR + PVN