top of page

Digitālā transformācija ar Agile projektu vadību un digitālajiem rīkiem

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes kā ar Agile projektu vadību un digitālajiem rīkiem īstenot digitālo transformāciju, uzlabot savstarpējo komunikāciju, procesu caurspīdīgumu un efektivitāti.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Projektu vadītāji

Pārmaiņu vadītāji

Produktu īpašnieki

Programmatūras testētāji

Tehnoloģijas

Jira

Confluence

Trello

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vēlama pieredze projektu un procesu vadībā.

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • pielietot Jira, Confluence un Trello, projekta komandas dalībnieku sadarbībai un informācijas pieejamībai

 • izstrādāt projekta plānu, sadalot to atsevišķos projekta uzdevumos un piešķirot resursus uzdevumu izpildei ar Ganta diagrammas palīdzību;

 • veidot projekta piegādes sprintus Confluence vidē;

 • pielietot paņēmienus projekta risku noteikšanai un veidot rīcības plānus to vadībai un mazināšanai;

 • veidot projekta komunikācijas plānu Confluence vidē;

 • pielietot Ganta diagrammu uzdevumu un resursu plānošanai;

 • veidot uzdevumus projektu komandai un pārdalīt tos nepieciešamības gadījumā, izmantojot Jira;

 • kontrolēt projekta izpildes gaitu, produkta piegādes, laika un finanšu resursus, izmantojot Jira;

 • veidot informācijas pārskatus visām iesaistītām pusēm, ziņojot par projekta progresu, izmaksām, sasniegumu grafiku, kvalitātes kontroli, prioritātēm, risku novēršanas pasākumiem, izmaiņām projekta specifikācijās, izmantojot Trello;

 • pārvaldīt ārējos līgumiskos resursus, lai sasniegtu projekta mērķus, izmantojot Confluence;

 • optimizēt projektu portfeļa grafikus un mērķus, panākot vienprātību par ieinteresēto personu prioritātēm;

 • optimizēt darbības un resursus, izmantojot Jira;

 • vadīt un uzraudzīt attiecības komandā, izmantojot Trello;

 • organizēt ikdienas projekta komandas sanāksmes, izmantojot Trello;

 • plānot un veikt projekta noslēguma aktivitātes un atbrīvot projekta resursus, izmantojot Confluence.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

• E.2. Project and Portfolio Management Level 3

• B.3. Testing  Level 1 

• E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences

 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

Kursa tēmas

 

1. Jira, Confluence  un Trello darba vides sagatavošana

2. Projekta plānošana, izmantojot Ganta diagrammas un Confluence rīkus:

2.1. uzdevumu plānošana

2.2. resursu plānošana

2.3. komandas plānošana

2.4. sprintu plānošana

2.5. komunikācijas plānošana

3. Projekta sadarbības vides sagatavošana Jira, Confluence un Trello vidēs:

3.1. Jira - kļūdu un problēmu atsekošanai, kā arī programmatūras prasību pārvaldīšanai

3.2. Confluence – izstrādes komandas sadarbībai, lai dalītos zināšanās, pārvaldītu komandas uzdevumus un kalendārus

3.3. Trello -sadarbības paneļu veidošanai un vizualizācijai

4. Risku pārvaldība, izmantojot Confluence: 

4.1. risku identificēšana

4.2. risku novērtēšana

4.3. risku mazināšanas pasākumu ieviešana

4.4. risku atsekošana

5. Projekta komandas vadīšana, izmantojot Jira un Trello rīkus:

5.1. projekta informācijas pieejamības nodrošināšana

5.2. komandas ikdienas sanāksmes

5.3. komandas attiecību vadīšana un uzraudzēšana

5.4. komandas gara veicināšana

6. Projekta kontrole, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus:

6.1. piegāžu kontrole

6.2. laika un finanšu resursu kontrole

6.3. produkta funkcionalitātes kontrole

6.4. projekta sfēras kontrole

7. Projekta pārskatu sagatavošana un informācijas pieejamības nodrošināšana visām iesaistītām pusēm, izmantojot Confluence un Trello rīkus:

7.1. projekta progresu

7.2. izmaksām, piegāžu grafiku

7.3. kvalitātes kontroli

7.4. prioritātēm

7.5. risku novēršanas pasākumiem

7.6. izmaiņām projekta specifikācijās

8. Ārējo līgumisko resursu pārvaldīšana, izmantojot Confluence vidi

9. Projekta noslēgšana un projekta resursu atbrīvošana, izmantojot Ganta diagrammas, Jira un Confluence rīkus

Cena: 960 EUR + PVN

bottom of page