top of page

DevOps ieviešanas principi un labās prakses

(ar PeopleCert® sertifikāciju: PeopleCert® DevOps Fundamentals)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un vadīt galvenos soļus veiksmīgas DevOps transformācijas īstenošanai, kā arī mērīt DevOps progresu un pielietot DevOps procesu vadības digitālos rīkus. DevOps labās prakses apgūšana ļauj ekspluatācijas un izstrādes komandām strādāt kopā, lai nodrošinātu jaunu IT sistēmu ieviešanu bez pārrāvumiem un lieka stresa, izmantojot pilna steka pieeju (full – stack approach).

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Projektu vadītāji

Procesu vadītāji

Konsultanti

Vadītāji

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vēlama pieredze projektu un procesu vadībā.

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • izprast un analizēt DevOps principus un konceptus;

 • analizēt pārmaiņu ārējos un iekšējos virzītājspēkus;

 • komunicēt funkcionālās un tehniskās specifikācijas IKT komandām, kas atbild par IKT risinājumu uzturēšanu un attīstību;

 • pārvaldīt saziņu ar IKT komandām, kas atbildīgas par IKT risinājumu uzturēšanu un informācijas sistēmu risinājumu attīstību;

 • analizēt funkcionālo/tehnisko izmaiņu ietekmi uz lietotājiem;

 • paredzēt visas darbības, kas nepieciešamas, lai mazinātu izmaiņu ietekmi (apmācība, dokumentācija, jauni procesi utt.);

 • pielietot IKT sistēmu integrācijas tehnikas;

 • mērīt sistēmas veiktspēju pirms, sistēmas integrācijas un pēc tās;

 • dokumentēt un reģistrēt darbības, problēmas un ar tām saistītas problēmu novēršanas aktivitātes;

 • pārbaudīt, vai integrēto sistēmu iespējas un efektivitāte atbilst specifikācijām;

 • aizsargāt/izveidot datu dublējumu, lai nodrošinātu datu integritāti sistēmas integrācijas laikā;

 • apzināt un piesaistīt ekspertus, kas vajadzīgi sadarbspējas problēmu risināšanai;

 • organizēt un kontrolēt sākotnējo atbalsta pakalpojumu sniegšanu, tostarp lietotāju apmācību;

 • organizēt un vadīt datu migrāciju;

 • sadarboties ar trešajām personām, lai atbalstītu un uzturētu modificētu produktu vai pakalpojumu.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • B.2. Component Integration - L.4

 • B.3. Testing - L.4

 • B.4. Solution Deployment - L.3

 • C.2. Change Support - L.3

Caurviju kompetences

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Kursa tēmas

1. Ievads DevOps 

1.1. Kas ir DevOps 

1.1.1. DevOps definīcija 

1.1.2. DevOps vēsture 

1.1.3. DevOps pilnais steks

2. DevOps nepieciešamība 

2.1. Biznesa vērtības nodrošināšanas problēma 

2.1.1. Biznesa vērtības dimensijas 

2.1.2. Pārmaiņu ārējie virzītājspēki 

2.1.3. Organizācijas mērķi DevOps izmantošanai

2.2. IT vērtības nodrošināšanas problēma 

2.2.1. IT un "silos" 

2.2.2. Birokrātijas negatīvā ietekme 

2.2.3. Sarežģītu procesu  negatīvā ietekme 

2.2.4. Lielu pārmaiņu nepieciešamība

2.2.5. IT lejupejošā spirāle

2.2.6. IT un DevOps

3. DevOps pamatprincipi un koncepti 

3.1. C.A.L.M.S. (Culture, Automation, Lean, Measurement, and Sharing) & trīs ceļi

3.1.1. C.A.L.M.S

3.1.2. Trīs DevOps ceļi

3.2. Izvēršanas plūsma (deployment pipeline)

3.2.1. Nepārtraukta piegāde visā izvēršanas plūsmā

3.3. DevOps darbības joma 

3.3.1. DevOps cilvēku un kultūras pārveidošana

3.3.2. DevOps procesu un prakšu pārveidošana

3.3.3. DevOps tehnoloģiju un automatizācijas pārveidošana

4. Pilnais steks - cilvēki un kultūra 

4.1. DevOps kultūras definēšana 

4.1.1. Organizācijas kultūra 

4.1.2. Sadarbības nozīme

4.2. Transformatīvā līderība 

4.2.1. Kas ir transformatīvā līderība 

4.2.2. Transformatīvās līderības principi 

4.2.3. Komandas

4.3. DevOps struktūras un komandu veidošana 

4.3.1. DevOps organizāciju modeļi 

4.3.2. DevOps komandu evolūcija 

4.3.3. DevOps prasības speciālistiem-praktiķiem

4.3.4. Pāreja uz produktu un platformu komandām 

4.3.5. Starpfunkcionālo komandu veidošana

5. Pilnais steks - procesi un prakses

5.1. DevOps prakšu attīstība

5.1.1. DevOps un citas metodoloģijas

5.2. 15 būtiskākās DevOps prakses 

5.2.1. Klientu balss

5.2.2. Attiecību vadība

5.2.3. Lean procesu optimizācija

5.2.4. Vērtības plūsmas kartēšana 

5.2.5. Zināšanu vadība

5.2.6. Vizuālā vadība

5.2.7. Agile projektu vadība un Scrum

5.2.8. Shift-left testēšana

5.2.9. Izmaiņu kontrole 

5.2.10. Pakalpojumu konfigurācijas pārvaldība 

5.2.11. Izvēršanas (deployment) un laidienu pārvaldība

5.2.12. Incidentu pārvaldība

5.2.13. Problēmu pārvaldība un Kaizen

5.2.14. Nepārtraukta uzlabošana

5.2.15. Trausluma mazināšana  (Antifragility)

6. Pilnais steks - tehnoloģijas un automatizācija 

6.1. Izvēršanas plūsmas automatizācija 

6.1.1. Automatizācija un pilnais steks 

6.1.2. Izvēršanas plūsmas automatizācija 

6.1.3. Rīki DevOps rīku ķēdēm 

6.1.4. DevOps automatizācijas posmi

6.2. Mākoņtehnoloģijas un virtualizācija 

6.2.1. Mākoņtehnoloģiju un datorsistēmu veidošana 

6.2.2. Mākoņdatošanas izvēršanas un pakalpojumu modeļi

6.3. Nepārtrauktas piegādes arhitektūra 

6.3.1. Produktu un platformu komandas 

6.3.2. Konteinerizācija un mikropakalpojumi 

6.3.3. Lietojumprogrammu saskarnes (API)

Sertifikācijas eksāmens

 1. PeopleCert®  DevOps FundamentalsVairāk informāciju skatīt www.peoplecert.org.

Cena: 1104 EUR + PVN
Norise: 07.11. - 14.12.2023., otrdienās un ceturtdienās, 11:00 - 14:15

bottom of page