top of page

DevOps ieviešanas principi un labās prakses

(ar PeopleCert® sertifikāciju: DevOps Foundation (DOFD)®)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un vadīt galvenos soļus veiksmīgas DevOps transformācijas īstenošanai, kā arī mērīt DevOps progresu un pielietot DevOps procesu vadības digitālos rīkus. DevOps labās prakses apgūšana ļauj ekspluatācijas un izstrādes komandām strādāt kopā, lai nodrošinātu jaunu IT sistēmu ieviešanu bez pārrāvumiem un lieka stresa, izmantojot pilna steka pieeju (full – stack approach).

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Projektu vadītāji

Procesu vadītāji

Konsultanti

Vadītāji

Programmētāji

Testētāji

Integratori

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vēlama pieredze projektu un procesu vadībā.

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • izprast un analizēt DevOps mērķus, principus un konceptus;

 • izprast DevOps ieguvumus uzņēmējdarbībai un IT;

 • izprast DevOps kritiskos veiksmes faktorus;

 • analizēt pārmaiņu ārējos un iekšējos virzītājspēkus;

 • komunicēt funkcionālās un tehniskās specifikācijas IKT komandām, kas atbild par IKT risinājumu uzturēšanu un attīstību;

 • pārvaldīt saziņu ar IKT komandām, kas atbildīgas par IKT risinājumu uzturēšanu un informācijas sistēmu risinājumu attīstību;

 • analizēt funkcionālo/tehnisko izmaiņu ietekmi uz lietotājiem;

 • paredzēt visas darbības, kas nepieciešamas, lai mazinātu izmaiņu ietekmi (apmācība, dokumentācija, jauni procesi utt.);

 • pielietot IKT sistēmu nepārtrauktās integrācijas  un nepārtrauktās piegādes tehnikas;

 • mērīt sistēmas veiktspēju pirms, sistēmas integrācijas laikā un pēc tās;

 • izprast DevOps saistību ar Agile, Lean un ITSM;

 • dokumentēt un reģistrēt darbības, problēmas un ar tām saistītas problēmu novēršanas aktivitātes;

 • uzlabot darba plūsmas;

 • izmantot DevOps automatizācijas prakses;

 • pārbaudīt, vai integrēto sistēmu iespējas un efektivitāte atbilst specifikācijām;

 • aizsargāt/izveidot datu dublējumu, lai nodrošinātu datu integritāti sistēmas integrācijas laikā;

 • apzināt un piesaistīt ekspertus, kas vajadzīgi sadarbspējas problēmu risināšanai;

 • organizēt un kontrolēt sākotnējo atbalsta pakalpojumu sniegšanu, tostarp lietotāju apmācību;

 • organizēt un vadīt datu migrāciju;

 • sadarboties ar trešajām personām, lai atbalstītu un uzturētu modificētu produktu vai pakalpojumu.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • B.2. Component Integration - L.4

 • B.3. Testing - L.4

 • B.4. Solution Deployment - L.3

 • C.2. Change Support - L.3

Caurviju kompetences

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

Kursa tēmas

1. Ievads DevOps 

  1.1. Kas ir DevOps 

1.1.1. DevOps definīcija 

1.1.2. DevOps vēsture 

1.1.3. DevOps pilnais steks

2. DevOps nepieciešamība 

  2.1. Biznesa vērtības nodrošināšanas problēma 

2.1.1. Biznesa vērtības dimensijas 

2.1.2. Pārmaiņu ārējie virzītājspēki 

2.1.3. Organizācijas mērķi DevOps izmantošanai

  2.2. IT vērtības nodrošināšanas problēma 

2.2.1. IT un "silos" 

2.2.2. Birokrātijas negatīvā ietekme 

2.2.3. Sarežģītu procesu  negatīvā ietekme 

2.2.4. Lielu pārmaiņu nepieciešamība

2.2.5. IT lejupejošā spirāle

2.2.6. IT un DevOps

3. DevOps darbības joma

  3.1. DevOps cilvēku un kultūras pārveidošana

  3.2. DevOps procesu un prakšu pārveidošana

  3.3. DevOps tehnoloģiju un automatizācijas pārveidošana

4. Pilnais steks - cilvēki un kultūra

  4.1. DevOps kultūras definēšana

4.1.1. Organizācijas kultūra

4.1.2. Sadarbības nozīme

  4.2. Transformatīvā līderība

4.2.1. Kas ir transformatīvā līderība

4.2.2. Transformatīvās līderības principi

4.2.3. Komandas

  4.3. DevOps struktūras un komandu veidošana

4.3.1. DevOps organizāciju modeļi

4.3.2. DevOps komandu evolūcija

4.3.3. DevOps prasības speciālistiem-praktiķiem

4.3.4. Pāreja uz produktu un platformu komandām

4.3.5. Starpfunkcionālo komandu veidošana

5. Galvenie DevOps principi

  5.1. C.A.L.M.S. (Culture, Automation, Lean, Measurement, and Sharing)

  5.2. Trīs DevOps ceļi

  5.3. Pirmais ceļš

  5.4. Ierobežojumu teorija

  5.5. Otrais ceļš

  5.6. Trešais ceļš

  5.7. Haosa inženierija

  5.8. Mācīšanās organizācijas

6. Galvenās DevOps prakses

  6.1. Nepārtraukta piegāde visā izvēršanas plūsmā

  6.2. Vietnes uzticamības un noturības inženierija (Site Reliability & Resilience Engineering)

  6.3. DevSecOps

  6.4. ChatOps

  6.5. Kanban

7. Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas ietvari

  7.1. Agile

  7.2. ITSM

  7.3. Lean

  7.4. Drošības kultūra

  7.5. Mācīšanās organizācijas

  7.6. Sociokrātija/holokrātija

  7.7. Nepārtraukta finansēšana

8. Kultūra, uzvedība un darbības modeļi

  8.1. Kultūras definēšana

  8.2. Uzvedības modeļi

  8.3. Organizācijas brieduma modeļi

  8.4. Mērķa darbības modeļi

9. Automatizācija un DevOps rīku ķēžu arhitektūra

  9.1. CI/CD

  9.2. Mākonis

  9.3. Konteineri

  9.4. Kubernetes

  9.5. DevOps rīku ķēde

10. Mērījumi, metrikas un pārskatu sniegšana

  10.1. Metriku nozīme

  10.2. Tehniskā metrikas

  10.3. Biznesa metrikas

  10.4. Mērīšana un ziņošana

11. Dalīšanās, ēnošana un attīstība

12. Izaicinājumi, riski un kritiskie veiksmes faktori

Sertifikācijas eksāmens

PeopleCert®:  DevOps Foundation (DOFD)®

PeopoleCert® (vadošais IT speciālistu sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, atbildīgs par ITIL, Prince, DevOps un citu procesu ietvaru sertifikāciju). Vairāk informāciju skatīt www.peoplecert.org

Cena: 1250 EUR + PVN
Norise: 05.03.-11.04.2024, otrdienās un ceturtdienās, 14:45-18:00

bottom of page