Digitālās transformācijas veicināšanas metodes un paņēmieni (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes digitālās transformācijas veicināšanas metožu un paņēmienu jomā. 

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš piedalās digitālo tehnoloģiju ieviešanā

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Microsoft Teams for Education

Mākoņtehnoloģijas

Confluence

Trello

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• pielietot paņēmienus, lai identificētu inovāciju nepieciešamību, priekšrocības un uzlabojumus digitālo tehnoloģiju  ieviešanas rezultātā;

• pielietot inovācijas procesa veicināšanas metodes un paņēmienus (dizaina domāšana, kopradīšana, uz lietotāju vērstas  inovācijas);

• pielietot digitālos rīkus informācijas koplietošanai un sadarbībai; 

• pielietot pārmaiņu vadības galvenos rādītājus (KPI);   

• pielietot izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes;

• pielietot atbilstošu tehnoloģiju risinājumus, pamatojoties uz ieguvumu, risku un kopējās ietekmes analīzi;

• veidot un dokumentēt procesu uzlabojumu ieviešanas plānu;

• pielietot projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvarus un to atbalsta rīkus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana 

5.5. Digitālā transformācija

 

3. līmenis: 

 persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

  • E.7. Business Change Management Level 2

  • A.9. Innovating Level 2

  • A.3. Service Delivery Level 1

Caurviju kompetences

  • Problēmu risināšana

  • Konfliktu vadība

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

  • Pielāgošanās

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Inovāciju nepieciešamības identificēšana, priekšrocības un uzlabojumi ieviešot jaunas tehnoloģijas

2.  Pierādījumos balstītas pārmaiņu koncepcijas izstrāde

3.  Inovācijas procesu metodes un paņēmieni:

   • dizaina domāšana kopradīšana, 

   • uz lietotāju vērstas inovācijas.

4.  Pārmaiņu process digitālās transformācijas ietvaros:

   • pārmaiņu prasības un pārmaiņu ieguvumu aprēķins,

   • pārmaiņu izmaksu un ieguvumu analīze,

   • pārmaiņu vadības galvenie rādītāji (KPI)

5.  Digitālās transformācijas izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīzes metodes

6.  Procesu uzlabojumu ieviešanas plānu dokumentācija

7. Projektu un pārmaiņu vadības labākās prakses ietvari un digitālie atbalsta rīki

Cena: 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR