Programmatūras testēšanas pamati (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un pamatprasmes programmatūras testēšanas jomā.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt JavaScript programmēšanas pamatprasmes

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Microsoft Teams for Education

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• testēt programmatūru un dokumentēt testēšanas rezultātus;

• veidot un izpildīt sistemātiskas testa procedūras, lai nodrošinātu atbilstību programmatūras lietojamībai un  specifikācijai;

• pārbaudīt, ka jaunas vai pārskatītas programmatūras komponentes vai sistēmas darbojas atbilstoši gaidītajam;

• ievērot iekšējos, ārējos, nacionālos un starptautiskos standartus un vadlīnijas, ieskaitot veselības un drošības, lietojamības, veiktspējas, uzticamības un savietojamības prasības;

• veidot dokumentus un ziņojumus, lai apliecinātu atbilstību programmatūras prasībām; 

• pielietot atbilstošas programmatūras un / vai aparatūras komponentes;

• saskaņot testēšanas rezultātus ar programmatūras lietotāju pārstāvjiem;

• sadarboties ar izstrādes komandu;

• piedalīties programmatūras izstrādes komandas pārskatu sanāksmēs;

• pielietot organizācijā izmatotas metodes un rīkus testu projektēšanai;  

• pielietot testus atbilstoši dotajām programmatūras specifikācijām;

• veidot un komunicēt skaidrus un saprotamus defektu pārskatus.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

3.4 Programmēšana

3. līmenis: 

    persona spēs patstāvīgi persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

B.3. Testing - L.3

B.5. Documentation Production - L.1

B.1. Design and Develop. - L.1

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Atbildība

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Kas ir testēšana un kāpēc tā ir nepieciešama:

 • testēšanas principi,

 • testēšanas process,

 • testēšanas psiholoģija.

2. Testēšana  un pilnais programmatūras izstrādes dzīves cikls:

 • programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļi,

 • testēšanas līmeņi,

 • testēšanas veidi,

 • testēšana programmatūras  uzturēšanas mērķiem.

3. Statiskā testēšana:

 • atšķirības starp statisko un dinamisko testēšanu,

 • pārskatu veidošana.

4. Testēšanas metodes:

 • testēšanas metožu kategorijas,

 • melnās kastes testēšanas metodes,

 • baltās kastes testēšanas metodes,

 • pieredzē balstītas testēšanas metodes.

5. Testēšanas norise:

 • testēšanas organizācija,

 • testēšanas plānošana un novērtēšana,

 • testēšanas uzraudzība un kontrole,

 • testu konfigurācijas pārvaldība,

 • riski un testēšana,

 • defektu pārvaldība.

6. Testēšanas atbalsta rīki:

 • rīku izvēles apsvērumi,

 • efektīva rīku izmantošana.

Cena:  51, 20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR