Praktiskās programmēšanas pamati JavaScript valodā (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un pamatprasmes JavaScript programmēšanas valodā.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt JavaScript programmēšanas pamatprasmes

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma 

Microsoft Teams for Education

JavaScript

HTML

CSS

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

•    pielietot JavaScript programmēšanas vidi un metodes rutīnas darbu veikšanai;

•    izstrādāt un dokumentēt algoritmus datu apstrādei JavaScript valodā;

•    deklarēt un veikt darbības ar vienkāršiem datu tipiem, tai skaitā virknēm un skaitļiem JavaScript valodā;

•    deklarēt un veikt darbības ar sakārtotām un nesakārtotām datu struktūrām, tai skaitā sarakstiem un vārdnīcām;

•    deklarēt datu masīvus JavaScript valodā;

•    apstrādāt datus;

•    veidot zarošanās un loģiskās izteiksmes JavaScript valodā;

•    veidot loģiskos operatorus un cikla konstrukcijas JavaScript valodā;

•    strukturēt kodu atkārtotai izmantošanai: definēt un izmantot funkcijas, klases un moduļus;

•    pārvaldīt failus un direktorijus, izmantojot JavaScript kodu;•    

•    veidot lietotāja saskarnes JavaScript valodā;

•    testēt un atkļūdot izstrādāto JavaScript kodu;

•    dokumentēt izstrādāto kodu;

•    sadarboties izstrādātāju, testētāju un pasūtītāja komandā.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

3.4 Programmēšana

3. līmenis: 

    persona spēs patstāvīgi persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas                  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

B.1. Design and Develop. - L.2

B.3. Testing - L.1

B.5. Documentation Production - L.1

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Pielāgošanās spējas

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. Datorprogrammēšanas pamati:

 • programmas izpildīšanas principi,

 • programmēšanas valodas definēšanas un konstruēšanas principi,

 • atšķirība starp kompilāciju un interpretāciju,

 • JavaScript programmēšanas valoda un tās pozicionēšana starp citām valodām,

 • JavaScript valodas dažādas versijas.

2. JavaScript programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana
3.  Datu apstrādes algoritmi un to izstrāde, attēlošana, aprakstīšana
5. Vienkāršu datu tipi (skaitļi, virknes, masīvi), to deklarēšana un apstrāde
6. Sakārtotas un nesakārtotas datu struktūras
7. JavaScript datu formatēšanas un izvades pamatmetodes:

 • mainīgo lielumu jēdziens un mainīgo nosaukumdošanas noteikumi,

 • skaitliskās operācijas,

 • piešķiršanas operator,

 • izteiksmju veidošana JavaScriptā un  noteikumi, kas reglamentē izteiksmju  veidošanu,

 • datu ievadīšana un konvertēšana.

8. Zarošanās un loģiskās izteiksmju veidošana un to pierakstīšana JavaScript sintaksē
9. Loģisko un cikla operatoru veidošana
10. JavaScript koda strukturēšana atkārtotai izmantošanai, definējot un veidojot funkcijas, klases un moduļus
11. Failu un direktoriju, pārvaldīšana izmantojot JavaScript kodu
12. Lietotāja saskarnes izstrādes principi un lietojamība
13. JavaScript koda atkļūdošana un uzlabošana
14. Izstrādātā koda dokumentēšana labas prakses
15. Izstrādes komandas sadarbības labas prakses
16. Noslēguma pārbaudījums

Cena: 51, 20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR