Lietotāja saskarnes (UI) un lietotāja pieredzes (UX) dizaina izstrāde (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes lietotāju pieredzes (UX) analīzei, plānošanai un īstenošanai, kā arī uz lietotājiem centrētā saskarnes (UI) dizaina (projektējuma) izstrādei. 

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt IT sistēmu lietotāju pieredzes analīzi un tās atbilstības  nodrošināšanu lietotāju gaidām, kā arī  lietotāju saskarnes projektēšanu.

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education

Lietotāju saskarnes protipēšanas rīki

Jira 

Confluence

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku lietotāju atbalstu:

• izprast uz cilvēku centrēta dizaina (projektējuma) pamatelementus; 

• pielietot dizaina principus un rīkus, kas nodrošina labu lietotāja pieredzi (UX);

• pielietot uz lietotāju orientētu saskarnes (UI) dizaina principus;

• izprast un raksturot jaunās tehnoloģijas un ierīces  tādas kā mākoņdatošana, robotika, lietu internets, virtuālā realitāte

• izprast un pielietot principus, standartus un metodes, kas saistītas ar ergonomiku un interaktivitāti.

• izprast atšķirību starp lietojamību un lietotāja pieredzi;

• pielietot Agile un Scrum metodes strādājot Agile un Scrum projektu komandās;

• veidot komunikāciju ar sistēmas lietotājiem,  produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu prasības un skaidrotu sistēmas dizaina un  izstrādes principus;

• pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, prototipu veidošana un lietojamības scenāriju veidošana;

• veikt lietotāju uzvedības empīriskos mērījumus;

• veidot maketa dizainu un interaktīvus prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tiem;

• veidot personas un lietotāju ceļojumus;

• pielietot lietotāja pieredzes mērījumus;

• veidot un rediģēt tekstus un maketus;

• izprast dialoga principus un lietotāja saskarnes vadlīnijas;

• izstrādāt tiešsaistes dokumentus un saturu;

• nodrošināt, ka informācija lietotājam ir skaidra, pilnīga un pareiza un ka tā ir sniegta piemērotā vietā (lietojumprogramma vai dokumentācijas portāls) un formātā (teksts, attēls, video,  multivides u. c.);

• izstrādāt un realizēt lietojamības testus;

• pielietot metodes  prasību atbilstības pārbaudei.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

3.4 Programmēšana

5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

 

3. līmenis: 

persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

  • B.6. System Engineering - L.1

  • A.10. User Experience – L.3

  • D.11. Needs Identification – L.3

Caurviju kompetences

  • Problēmu risināšana

  • Konfliktu vadība

  • Emocionālā kontrole

  • Komunikācija

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1. UI/UX pamatprincipi

2. Uz cilvēku centrēta dizaina pamatelementi un to izstrādes vadlīnijas 

3. Agile un Scrum projektu īstenošanas metodes 

4. Lietotāju pieredzes analīzes metodes

5. Lietošanas konteksta analīze

6. Lietotāju prasību un gaidu izzināšanas metodes

7. Lietotāju prasību kārtošana un dokumentēšana

8. Prasību nodrošināšana Agile/Scrum un ūdenskrituma projektos

9. Dialoga principi un lietotāja saskarnes izstrādes vadlīnijas; 

10. Mijiedarbības dizains

11. Vizuālais dizains

12. Lietotāja saskarnes prototipu veidošana

13. Lietojamības mērīšana

14. Lietojamības novērtēšana

15. Lietotāju pieredzes atbilstība izstrādes vadlīnijām un labajām praksēm

Cena:51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR