Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress rīkiem (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes tīmekļa vietnes izstrādei, izmantojot WordPress rīkus.

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt 

Word rīkus   tīmekļa vietņu izstrādei

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education

Wordpress

GIMP

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

 • veidot un uzturēt uz lietotāju vērstu tīmekļa vietni,

 • pielietot labas prakses tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes (UI/UX) principus un metodes tīmekļa vietnes izstrādē,

 • pielietot tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes,

 • pielietot tehnikas un metodes, lai izstrādātu tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipus,

 • veidot personas un lietotāju stāstus tīmekļa vietnes prasību nodrošināšanai,

 • organizēt tīmekļa vietnes informāciju lietotājiem atbilstošā un saprotamā veidā,

 • pārliecinieties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza,

 • pielietot saturam piemērotu formātu (teksts, attēls, video, tērzēšanas logs utt.) un sagatavot šo saturu publicēšanai tīmekļa vietnē,

 • instalēt un konfigurēt WordPress,

 • izvēlēties un instalēt WordPress veidnes tīmekļa vietnes noformēšanai,

 • izveidot tīmekļa vietnes lapu struktūru WordPress vidē,

 • pielāgot WordPress lapas vēlamam dizainam un saturam,

 • izmantot WordPress kategorijas un birkas (tags),

 • pielietot tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīkus,

 • pielietot paņēmienus pamatdrošības principu nodrošināšanai tīmekļa vietnes izstrādē,

 • ievērot izstrādē vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

2.2. Dalīšanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas

3.1. Digitālā satura attīstīšana

3.2. Digitālā satura integrēšana un pārstrādāšana

4.2. Personas datu un privātuma aizsardzība

5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

 

3. līmenis: 

persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas                  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

 • D.6. Digital Marketing - L.1

 • A.10. User Experience - L.2

 • B.1. Application Development - L.3

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Atbildība

 • Darbs komandā

 • Pašattīstība 

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1.   Tīmekļa vietnes funkcionalitātes plānošana.

2.   Tīmekļa vietnes lietotāju vajadzību un prasību analīze:

   •  Tehnikas un metodes tīmekļa vietnes lietotāja saskarnes izstrādei un lietotāja pieredzes (UI/UX)  uzlabošanai,

   •  Tehnikas, lai noskaidrotu, ko lietotāji sagaida no izstrādātās tīmekļa vietnes,

3.   Maketu un prototipu veidošana:

   •  Metodes tīmekļa vietnes maketa dizainu un interaktīvus prototipu izstrādei,

   •  Tīmekļa vietnes interaktivitātes plānošana un dizains,

4.   Metodes un tehnikas tīmekļa vietnes prasību vadībai:

   •  Personu veidošana,

   •  Lietotāju stāstu veidošana un pārvaldība,

5.   Tīmekļa vietnes digitālā satura veidošana:

   •  Satura piemērotākās formas izvēle (teksts, attēls, video),

   •  Teksta apstrādes rīki,

   •  Attēlu apstrādes rīki,

   •  Video apstrādes rīki.

6.   WordPress sagatavošana darbam:

   •  WordPress instalēšana,

7.   WordPress veidņu izmantošana tīmekļa vietnes radīšanai:

   •  Piemēroto veidņu izvēles kritēriji,

   •  Veidņu pielāgošana tīmekļa vietnes prasībām.

8.   Tīmekļa vietnes struktūras veidošana WordPress vidē:

   •  Tīmekļa vietnes lapu struktūras veidošana un satura ievietošana,

   •  Tīmekļa lapu un vietņu sasaistīšanas rīki.

9. Tīmekļa vietnes drošība:

   •  Tīmekļa vietnes aizsardzība,

   •  Vispārīgās datu aizsardzības regulas  (VDAR) prasību nodrošināšana.

Cena: 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR