top of page

Agile projektu vadība un digitālie rīki tās atbalstam

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas projektu vadības pamatprincipos un prasmes pielietot Agile prakses, izmantojot digitālos rīkus efektīvas projektu vadības procesa ieviešanai un atbalstam.

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Speciālistu komandu vadītāji
Projektu vadītāji
Pārmaiņu vadītāji
Produktu īpašnieki

Tehnoloģijas

Confluence
Trello
Miro
FigJam
u.c.

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vēlama pamatizpratne un neliela pieredze projektu un procesu vadībā. 

Mācību norise

Mācības notiek tiešsaistē. Mācību programmu veido 20% teorija un 80% praktiskie uzdevumi.  

Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 4 mācību stundām 6 nedēļu garumā. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan teoriju, ko nostiprina ar praktiskajiem uzdevumiem, gan grupās izstrādā projektu, kas balstīts uz reālu darba situāciju.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

 • Strukturēt un vadīt projekta izstrādes procesu

 • Standartizēt komandas sadarbības procesus projekta izstrādē un vadībā

 • Definēt un vadīt projekta svarīgākos KPI 

 • Kontrolēt projekta laiku un budžetu atbilstoši noteiktajam mērķim

 • Ar dažādām tehnikām vairot komandas locekļu efektivitāti

 • Vadīt projekta riskus

 • Pielietot digitālos rīkus efektīvākas dokumentācijas veidošanai, komandas sadarbībai, atbildību deliģēšanai un projekta resursu kontrolei

Programma apkopo vairākas prakses no dažādiem projektu vadības modeļiem un vienkāršotu ieskatu digitālos rīkos, kuru lietošanai mazās komandās nav nepieciešamas atsevišķas investīcijas. Fokuss uz digitālo rīku pielietošanu ļaus iegūtās prasmes vienlīdz labi pielietot gan klātienes darbā, gan attālināti.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

e-CF 4.0

 • E.2. Project and Portfolio Management Level 3

 • E.4. Relationship Management Level 3

Caurviju kompetences

 • Līderība

 • Problēmu risināšana

 • Konfliktu vadība

 • Emocionālā kontrole

 • Komunikācija

 • Pielāgošanās

Kursa tēmas

1.    Agile pieeja projektu vadībā un izstrādē
   1.1.    Agile vērtības un principi, to izpratne
   1.2.    Scrum un Kanban metodoloģija un to praktiskais pielietojums
2.    Projekta procesu plānošana un vadīšana komandā
   2.1.    Projekta fokusa definēšana un iedzīvināšana komandā
   2.2.    Uzdevumu plānošana un vadīšana komandā
   2.3.    Darba izpildes procesu plānošana un vadīšana komandā
3.    Uzdevumu aprite komandā
   3.1.    Saprotamu uzdevumu izveidošanas principi
   3.2.    Uzdevuma izstrādes procesa ieviešana komandā
   3.3.    Uzdevumu izpildīšana un kontrole
4.    Projekta budžeta un resursu vadīšana
5.    Projekta risku vadīšana
6.    Problēmu vadīšana
7.    Sadarbība ar pasūtītāju, citām komandām, ārējiem partneriem
8.    Projekta noslēgšana
9.    Ideju radīšanas meistarklases

Kursa tēmas tiek apgūtas izteikti praktiskā pieejā, mācību grupā kopā risinot praktiskus uzdevumus un modelējot izaicinošas situācijas, ar kurām tipiski saskaras projektu komandas.
Kursa programmas ietvaros kursantiem jāveic arī praktiskais darbs grupās “Komandas procesu izstrāde veiksmīgai darba plānošanai un izpildei”, kurā balstoties uz gūtajām zināšanām jāizstrādā konkrētas komandas darba plānošanas un izpildes procesi, kas kalpotu ilgtermiņā. 

Cena: 1250 EUR + PVN
Norise: 
02.04.-23.05.2024, otrdienās un trešdienās, 09:00 -12:15

bottom of page